Меню

Започва електронен прием на проекти по мярка 6.3 от ПРСР 2014-2020

24.06.2019 г.
3658

Тази седмица стартира прием на проекти по мярка 6.3 - „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“  (Млад фермер). Информацията е потвърдена от зам.-министър Лозана Василева по време на заседания на комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020.

Общ размер на публичните средства на мярката: 22 млн. евро (43 027 600,00 лв.) Максималният размер на допустимите разходи за кандидат: 15 000 евро. Срокът за кандидатстване е 90 дни.

Изплащането на безвъзмездната финансова помощ ще се извършва на два етапа:

  • 1- во плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро – в срок до два месеца след сключване на административния договор;
  • 2- ро плащане в размер на левовата равностойност до 5 000 евро, когато след извършена проверка Разплащателна агенция установи точното изпълнение на БП и е осъществена инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 лева.


Приоритет ще бъде предоставян на:

  • проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и „Етерично-маслени култури“- максимален бр. точки 28 ;
  • кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни- максимален бр. точки 8;
  • проекти на земеделски стопанства в планински райони-максимален бр. точки 10.

Ще се подпомагат проектни предложения, получили не по-малко от 10 точки по критериите за подбор, от възможния максимален сбор от 46 точки.

По подмярката допустими за кандидатстване са физически лица навършили 18 години; еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) и дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон; кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.

Кандидатстване: проектните предложения ще се подават изцяло по електронен път чрез ИСУН 2020  на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg


Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете