Меню

В ОСП 2021-2027 се предвижда обвързване на торовете с цифровизацията в земеделието

Като част от новите предложения за Общата селскостопанска политика (ОСП) за 2021-2027 г. се разработва нов инструмент, който да помогне на земеделските производители да управляват използването на торове и подхранващи компоненти в земеделските стопанства. Инструментът за устойчиво развитие на фермите (FaST), предложен в рамките на Добрите селскостопански и екологични условия, има за цел да улесни устойчивото използване на торове за всички земеделски производители в ЕС, като същевременно стимулира цифровизацията на селскостопанския сектор.
Предложенията на ОСП включват високи амбиции за действия в областта на околната среда и климата и цифровизацията на селскостопанския сектор. В съответствие с тези цели FaST има за цел да допринесе за повишаване на конкурентоспособността, да стимулира защитните действия в областта на изменението на климата, грижата за околната среда и косвено да подпомагане при прехода между поколенията земеделци.

Съществуват ли рискове и зависимост от "безплатната" употреба на европейски специализиран софтуер за контрол на торенето и земеделските площи, тепърва ще става ясно, особено по отношение на рисковете за контрол върху личните данни и т.нар. big data в земеделието, особено когато става въпрос за рискове от продажба или изтичане на важна търговска информация.

За да бъде използван от фермерите безплатно, инструментът FaST автоматично ще предоставя информация за избраните парцели, включително култури, броя на животните във фермата и количеството произведен от тях оборски тор, когато става въпрос за биологични естествени торове. Ще бъдат налични и допълнителни данни за управлението на хранителните вещества, като например данни за почвата, близостта на защитени територии и законовите ограничения за използването на хранителни вещества. Достъпни чрез мобилни телефони, компютри или таблети, потребителите ще могат да приемат или редактират предоставените данни. По този начин инструментът ще предложи план за управление на хранителните вещества, който ще даде препоръки за наторяване на земеделските култури за избраната ферма.

Използването му би могло да донесе ползи за околната среда, като намаляване на емисиите на парникови газове и изтичане на хранителни вещества в подземните води и реките, както и положително допринасяне за качеството на водата и почвата. Инструментът би имал смисъл и от агрономическа гледна точка. Това би спомогнало за увеличаване на добива на култури, когато е налице недостатъчно торене, или ще намали употребата на хранителни вещества, когато има прекомерно оплождане. И в двата случая това ще доведе до увеличаване на приходите и ефективността на земеделските производители.

Опростяването на задачите на земеделските производители е друго основно предимство на FaST. Внасянето на данни и дублирането на входни данни, например ръчното въвеждане на едни и същи данни за различни административни органи, ще бъде значително намалено. Освен това, поради широкото си използване, инструментът може да послужи като основа за допълнителни цифрови услуги, предоставяни от пазара или публичните администрации, което допълнително улеснява цифровизацията на управлението на ОСП.

Европейската комисия може да допринесе за проектирането на FaST и да осигури подкрепа за изискванията за съхранение и обработка на данни. Функционалностите и услугите на тази обща платформа ще бъдат напълно персонализирани във всяка държава от ЕС, за да се гарантира, че инструментът е адаптиран към местните условия, използва съществуващите знания и осигурява желаните икономически и екологични ползи.