Меню

Пропуск в наредбата за млечните продукти позволява вода да замести палмовите мазнини

Оказва се, че влезлите в сила преди 3 дни нови изисквания за позиционирането на млечните продукти в магазинната мрежа с цел борба с имитиращите млечни продукти да не подвеждат потребителите, няма да се окажат спънка за редица производители.

Ако досега някои от млекопреработвателите внасяха тонове палмови мазнини и произвеждаха "сирене" за 2 лв./кг., то сега - с цел да имат продукти и на щандовете с истинско сирене, кашкавал и мляко, то те са подготвили нов трик. За продуктите, които искат да са добре позиционирани в големите търговски вериги те няма да влагат палмови мазнини, но ще смесват млякото с повече количество вода.

Има ли капацитет и желание Агенцията по безопасност на храните да проверява ежедневно и да контролира наличието на вода в млечните продукти? И доколо БАБХ и МЗХГ имат за цел да осъществяват стриктен и строг контрол върху препработвателите и чуждите търговски вериги, след като през последните месеци сме свидетели на редица техни общи "проекти" и приятелски снимки без никаква дистанция, каквато е нужна между бизнес и държавен контролиращ орган?...

Проверка на Село показва, че в действащата Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти, актуализирана последно на 13-и Юли 2018, липсва изрично упоменаване на съдържанието на вода в млякото, а именно:

Чл. 24. (1) При производството на млечни продукти се използват:
1. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) сурово мляко, което отговаря на изискванията на Наредба № 2 от 2017 г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол (ДВ, бр. 20 от 2017 г.), наричана по-нататък "Наредба № 2 от 2017 г." и/или сурово мляко, различно от краве, което отговаря на изискванията на Приложение III, раздел IX, глава I, част III, точки 3 и 4 на Регламент № 853/2004/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (OB, L 139 от 30.04.2004 г.);
2. сурово мляко не по-малко от 80 % от вложените суровини и до 20 % добавено възстановено сухо мляко, концентрирано мляко, млечен протеин;
3. питейна вода;
4. стартерни млечнокисели култури;
5. подходящи за коагулация на млякото ензими;
6. калциеви соли;
7. млечна киселина и/или лимонена киселина;
8. сол за хранителни цели;
9. билки, подправки и други съставки, придаващи на продукта аромат или вкус, ако са характерни и технологично необходими за производството на определен вид млечен продукт;
10. захар.
(2) Забранява се добавянето в млечни продукти на мазнини и протеини с немлечен произход с изключение на желатин, който може да се добавя с технологична цел в йогурт, в плодови и/или ароматизирани, и/или концентрирани млечнокисели продукти.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2013 г., в сила от 04.01.2013 г.) В допълнително преработени млечни продукти, в плодови и/или ароматизирани, и/или концентрирани млечнокисели продукти и в йогурт може да се влагат добавки в храните, ензими и ароматизанти само ако са получили разрешение съгласно Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (OB, L 354 от 31.12.2008 г.) и при условията, определени в Регламент (ЕО) № 1332/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ензимите в храните и за изменение на Директива 83/417/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1493/1999 на Съвета, Директива 2000/13/ЕО, Директива 2001/112/ЕО на Съвета и Регламент (ЕО) № 258/97 (OB, L 354 от 31.12.2008 г.), Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (OB, L 354 от 31.12.2008 г.) и Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета, регламенти (ЕО) № 2232/96 и (ЕО) № 110/2008 и Директива 2000/13/ЕО (OB, L 354 от 31.12.2008 г.).
(4) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г., в сила от 13.07.2018 г.) Казеините и казеинатите, които се предлагат на пазара, отговарят на изискванията на Наредбата за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека.