Меню

Пасища и мери от ДПФ се дават под наем средно по 7-8 лв./декар

12.12.2018 г.
9467

Пасища и мери от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в региона на Южна България и по-специално - Област Стара Загора се отдават под наем средно по 7-8 лв./декар, сочи справка на Село.БГ в последните проведени търгове.

Договорите за отдаване на земеделски площи от ДПФ в общините Мъглиж и Чирпан, реализирани чрез таен търг от страна на Областната дирекция "Земеделие" в Стара Загора, включват площи с размер до 136 декара на парцел, като повечето парцели са средно по около 50 дка.

Земеделските земи от ДПФ се предоставят за ползване под наем и аренда чрез търг съгласно разпоредбите на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ).

Към 2017 г. общият размер на предоставените под наем или аренда земеделски имоти от ДПФ на физически и юридически лица възлиза на 106 747 хектара.

През 2017 г., на основание чл. 24а, ал. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 47б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, са проведени търгове за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от ДПФ в страната за стопанската 2017/2018 година. От обявените 520 779 дка свободни земеделски земи, са спечелени 217 584 дка, като са сключени общо 1 011 договора за отдаване под наем/аренда.

Пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм.