Меню

От 1 Февруари можем да изнасяме вино и сирене за Япония без мита

08.01.2019 г.
2717
На 1-и Февруари влиза в сила споразумението между ЕС и Япония за икономическо партньорство (СИП) ще породи действие, като чрез него ще се създаде пространство за отворена търговия, което обхваща над 600 милиона души и почти една трета от световния БВП. Със споразумението се отваря японския пазар от над 127 милиона потребители за ключови селскостопански продукти, произведени в ЕС.

ЕС и Япония взаимно се нотифицираха за завършването на съответните си процедури по ратифициране. Като последна стъпка от страна на ЕС вчера Съветът прие решение за сключването на СИП. Япония също нотифицира ЕС за завършването на процеса си по ратифициране на споразумението за стратегическо партньорство (ССП). Въз основа на тази нотификация голяма част от ССП ще се прилага временно, също считано от 1 февруари 2019 г. Споразумението ще влезе официално в сила, след като бъде ратифицирано от всички държави — членки на ЕС.

СИП е най-голямото търговско споразумение, сключено към днешна дата от ЕС. 99 % от митата върху износа на ЕС към Япония, които понастоящем са на стойност около 1 милиард евро, ще бъдат премахнати.

Споразумението ще създаде нови възможности за износ на селскостопански продукти от ЕС, като премахва действащите японски мита върху продукти като сирене и вино и същевременно закриля европейските права на интелектуална собственост на японския пазар. Освен това с него ще се отворят пазарите на услуги и значително ще се увеличи достъпът на европейските предприятия до японски тръжни оферти.

СИП се основава на най-високите стандарти в областта на труда, безопасността, околната среда и защитата на потребителите. То е и първото търговско споразумение, включващо конкретен ангажимент по Парижкото споразумение относно изменението на климата. ССП е първото по рода си рамково споразумение между ЕС и Япония. Чрез него ще се засилят сътрудничеството и диалога по широк кръг от двустранни, регионални и многостранни въпроси. В него се изтъкват споделените ценности и общите принципи, които съставляват основата за тясно и дълготрайно сътрудничество между ЕС и Япония като стратегически партньори. Те включват демокрацията, принципите на правовата държава, правата на човека и основните свободи.

Споразумението ще засили сътрудничеството в области като международния мир и сигурност, киберпрестъпността, енергийната сигурност, смекчаването на последиците от изменението на климата, иновациите и съдебното сътрудничество и сътрудничеството в областта на правоприлагането.