Меню

Кои са новите промени в Закона за животновъдството?

02.01.2019 г.
6867
Кои са основните промени в Закона за животновъдството, които бяха внесени за разглеждане в парламентарната комисия по земеделие и храни, точно преди празниците на 20-и Декември? 

В Министерството на земеделието, храните и горите ще се води публичен списък на издадените разрешения за развъдна дейност. Предвидено е БАБХ да създаде и поддържа база данни за произхода на мъжките разплодни животни от местни (автохтонни) породи. Агенцията ще публикува информация за резултатите от контрола на биологичните, стопанските и продуктивните признаци – обект на селекция, както и на развъдната стойност на контролираните от тях животни.

Основните промени са свързани с получаването на разрешение за извършване на развъдна дейност, което се издава на признати развъдни организации, с одобрени развъдни програми. В проекто-закона са прецизирани  условията и редът за признаване на организация за развъдна и за одобряване на развъдна програма. За целта, до министъра на земеделието, храните и горите ще се подава общо заявление. Част от официалните удостоверителни документи вече ще се проверяват по служебен път. Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството задължително ще извършва предварителна проверка на място на декларираните в заявлението обстоятелства.

С един месец се удължава срокът, в който сформирана за целта комисия следва да разгледа подадените документи. Подробно са разписани случаите, при които министърът на земеделието, храните и горите може да откаже да одобри развъдната програма и съответно да издаде разрешение за извършване на развъдна дейност. Регламентирана е възможност за ограничаване обхвата на разрешението за извършване на развъдна дейност, както и процедура за промяна на вече одобрена развъдна програма. Предвидено е, освен зооинженери, в разработването на развъдните програми да участват и научни работници, специалисти по съответния вид животни. В Министерството на земеделието, храните и горите ще се води публичен списък на издадените разрешения за развъдна дейност.

Следващата група промени е свързана с прецизиране на функциите и правомощията на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството. Агенцията ще следва да отразява породата и развъдния статус на животните под селекционен контрол в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните. Предвидено е БАБХ да създаде и поддържа база данни за произхода на мъжките разплодни животни от местни (автохтонни) породи. Агенцията ще публикува информация за резултатите от контрола на биологичните, стопанските и продуктивните признаци – обект на селекция, както и на развъдната стойност на контролираните от тях животни. Дава се възможност агенцията да издава актове за установяване на административни нарушения, констатирани при извършване на проверките на дейността на развъдните организации.

Облекчават се изискванията към образованието на лицата, извършващи производство на бубено семе.

Изменя се наименованието и състава на националния съвет към изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, който вече ще се казва Национален съвет по генетични ресурси, като в него освен председатели на развъдни организации и зооинженери, ще членуват служители на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, на Министерството на земеделието, храните и горите, както и учени от Селскостопанска академия и висши училища от съответната област. Предвидени са нови административнонаказателни разпоредби по отношение на извършването на развъдната дейност. В Допълнителните разпоредби са прецизирани някои от легалните дефиниции на понятията.

Предстои предложените промени да бъдат приети от Народното събрание.