Меню

Европейската комисия одобри защитено име Гроздова ракия от Търговище

30.11.2018 г.
1461
Лозовите масиви се намират в землищата на община Търговище, а именно шест землища в селата Кралево, Дългач, Овчарово, Певец, Стража и Руец.

Европейската комисия одобри защитено име Гроздова ракия от Търговище. Решението е на база Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки.

Винената дестилатна спиртна напитка с географско указание „Гроздова ракия от Търговище“/„Grozdova rakya ot Targovishte“ има бледожълт цвят, приятен аромат на ванилия и хармоничен мек вкус. Специфичните физикохимични и органолептични характеристики се постигат благодарение на следните фактори: суровина за производство, географски район, метод на получаване, човешки фактор, прилагащ добри производствени практики, съчетаващи традиция със съвременна технология.

Специфични характеристики (в сравнение с други спиртни напитки от същата категория)

Винената дестилатна спиртна напитка с географско указание „Гроздова ракия от Търговище“/„Grozdova rakya ot Targovishte“ се произвежда по класическа българска технология и има следните физикохимични показатели:

  • минималното алкохолно съдържание на напитката е 40 об. %,
  • летливи вещества (в това число висши алкохоли, общи киселини, естери и алдехиди) от 267 до 365 g/hl алкохол при 100 об. %,
  • максимално съдържание на метанол 120 g/hl алкохол при 100 об. %.

За разпознаваемостта на тази напитка допринасят още дървесината, от която са изработени бъчвите за отлежаване на дестилата, и минералната вода, която след деминерализиране се използва за разреждане на винения дестилат.

Географски район, за който се подава заявлението:

Винената дестилатна спиртна напитка с географско указание „Гроздова ракия от Търговище“/„Grozdova rakya ot Targovishte“ се произвежда в област Търговище, която е разположена в източната част на Дунавската равнина. Лозовите масиви се намират в землищата на община Търговище, а именно шест землища в селата Кралево, Дългач, Овчарово, Певец, Стража и Руец.

Метод на получаване на спиртната напитка:

Винената дестилатна спиртна напитка с географско указание „Гроздова ракия от Търговище“/„Grozdova rakya ot Targovishte“ се произвежда от следните сортове грозде:

  • бели — „Шардоне“, „Ркацители“, „Мускат отонел“, „Димят“, „Тамянка“, „Траминер“, „Совиньон блан“, „Алиготе“ и „Италиански Ризлинг“;
  • червени — „Каберне Совиньон“ и „Памид“.

Производството започва с бране на гроздето, като при приемането се окачествява по сорт, общ външен вид и захарно съдържание, пресова се и получената каша се настойва в ротоотцедвачи за 4 — 12 часа. Следва избистряне на гроздовата мъст бистрата част се прехвърля за ферментация. Алкохолната ферментация протича приблизително за 20 дни при температура 14 — 18 °С. Готовият материал се изпраща за единична или двойна дестилация в колона К-5 до 65 об. % алкохол. Дестилационната система К-5 е българска конструкция. Полученият винен дестилат се съхранява в отделения за отлежаване на дестилата в дъбови бъчви и купажиране.

Географският район е предимно хълмист и полухълмист. Средната височина е 200 — 520 м над морското равнище. Климатът, повлиян от морето, е мек, умерено континентален. Есента е топла, суха и продължителна, което е много благоприятно за натрупването на захари в гроздето. Средногодишната температура за областта е около 10,7 °С. Средногодишните валежи са предимно с късно пролетен и ранно летен максимум. Почвите в района са черноземни и сиви горски с песъчливо-глинест характер.

В Република България процедурата за утвърждаване на спиртни напитки с географско указание е разписана в раздел VII „Производство на спиртни напитки с географско указание“ и глава девета — Спиртни напитки от Закон за виното и спиртните напитки, обн., ДВ, бр. 45 от 15.6.2012 г.

Със Заповед № Т-РД-27-13/27.11.2013 г. на министъра на икономиката „Гроздова ракия от Търговище“/„Grozdova rakya ot Targovishte“ е одобрена като винена дестилатна спиртна напитка с утвърдено географско указание. Заповедта е публикувана на официалния сайт на Министерството на икономиката на адрес: http://www.mi.government.bg/bg/library/zapoved-za-utvarjdavane-na-vinena-destilatna-spirtna-napitka-grozdova-rakiya-s-geografsko-ukazanie-t-68-c28-m361-1.html.