Меню

ЕЛАНА Агрокредит отчете ръст от 45% спрямо предходната година

16.01.2019 г.
2230

Към края на Ноември 2018, “ЕЛАНА Агрогредит” АД е отпуснало кредити на обща стойност 10 112 512.53 лева, като предстои да бъдат предоговорени и кредити на стойност 1 295 900.15 лева. Ръстът, който Дружеството бележи спрямо Ноември 2017 е в размер на 45%, се посочва в регулярния Бюлетин на инвеститора, сочи справка на Село.БГ.
 

Към края на Ноември 2018, “ЕЛАНА Агрогредит” АД е сключило 2 717 сделки с недвижими имоти, в изпълнение на договори за финансов лизинг, при които е осигурено закупуването на 12 230 земеделски имоти с обща площ от над 87 470 дка.
 

От стартирането на дейността на „ЕЛАНА Агрокредит“ АД до момента са финансирани покупките на общо 12 230 имота в 23 области на територията на страната.
 

През изминалия месец Дружеството е утвърдило позициите си в основните области, в които финансира закупуването на земеделски земи по договори за лизинг.
 

Бизнес моделът на ЕЛАНА Агрокредит АД е базиран на факта, че през времетраенето на всеки един от договорите за лизинг и до пълното изплащане на лизинговите вноски, земята, чието закупуване се финансира, остава собственост на дружеството. Земите, чието закупуване финансираме, обезпечават изпълнението на задълженията на лизингополучателите по договорите за финансов лизинг и служат за гаранция за инвестициите на нашите акционери. По тази причина се извършва внимателен подбор на имотите, които биват закупувани в изпълнение на договорите за финансов лизинг.
 

Това са предимно имоти с начин на трайно ползване „Нива“, „Посевна площ“ или „Полска култура“, които са най-ликвидни на пазара. От началото на м. юли 2015 г., „ЕЛАНА Агрокредит“ АД финансира и животновъди за покупка на пасища, мери и ливади, като е единственото Дружество на пазара, което предлага подобен продукт. Същевременно се финансират и отделни проекти за изграждането на лозя и други трайни насаждения, като от май 2016 г. ЕЛАНА Агрокредит АД предлага вече нарочен продукт за финансиране изграждането на трайни насаждения с по-дълъг гратисен период и с по-дълъг период (15 години) на изплащане на земята.