Меню

ДФЗ одобри подпомагане DeMinimis и за тютюн

05.04.2019 г.
3126
Финансов ресурс до 3,2 млн. лв. за предоставяне на помощ „де минимис“ на тютюнопроизводители, претърпели финансови щети  от предходни години, прие на заседание Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“.  Засегнатите производители са от Североизточна България и други области. Щетите са претърпени за изкупен, но неплатен тютюн от страна на „Исперих-БТ“ /заличено/ и на „Лийв Табако А. Михайлидис“ /изпаднал в несъстоятелност/.  Тютюнопроизводителите следва да бъдат вписани в публичния регистър на тютюнопроизводителите в Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г.  УС на фонд „Земеделие“ упълномощи министъра на земеделието, храните и горите да утвърди указания за предоставяне на помощта.

На заседанието беше утвърден и финансов ресурс от 81 млн. лв. по схемите за преходна национална помощ за тютюн за 2018 г.  Средствата за подпомагане на тютюнопроизводителите са предвидени в бюджета за тази година на фонд „Земеделие“, като размера е с 5% по-малко спрямо предходната кампания.

Право на подпомагане по схемата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството, имат земеделски стопани, които са отглеждали тютюн през която и да е година на референтния период 2007 – 2009 г., който е изкупен и премиран по реда на Закона за тютюна и тютюневите изделия.

Сред другите решения на Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ е увеличение с 350 лева за хектар на максималния размер на подпомагането по схемата “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)” за 2019 г. Така финансовата подкрепа нараства от до 500 лв./ха - на до 850 лв./ха.  Ако заявеното подпомагане надхвърли гласувания вече финансов ресурс по схемата от 1,6 млн. лв. ще бъде приложен коефициент на редукция.
УС на ДФ „Земеделие одобри още финансов ресурс от 3, 6 млн. лева за 2019 г. по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”.

Новата държавна помощ беше одобрена от Европейската комисия на 01.04.2019 г. Срокът й на действие е до 31.12.2020 г. Нотифицираният максимален бюджет по схемата за периода, в който ще се прилага е до 7, 2 млн. лева. Половината от тях, в размер на 3,6 млн. лева, се разпределят за тази година.

Схемата е разработена по предложение на браншовите организации в сектор „Плодове и зеленчуци“. Финансовата подкрепа ще покрие част от разходите за машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение на първична земеделска продукция.

Помощта покрива до 50% от разходите за инвестиции за такава техника, но не повече от 120 хил. лева. Предстои да бъдат утвърдени указания по схемата, след което ще бъде отворен и прием за кандидатстване.

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” утвърди и финансов ресурс в размер до 800 000 лв. за предоставяне на минимална помощ de minimis на земеделските стопани-животновъди, отглеждащи специализирани месодайни крави под селекционен контрол. На подпомагане подлежат допустимите животни по Схемата за месодайни крави под селекционен контрол за 2018 г. от породите Абердин-ангус, Лимузин, Херефорд, Симентал, Галоуей, Обрак, Шароле.

Определеният норматив за подпомагане е в размер на до 80 лв. за едно животно. Предстои ДФ „Земеделие” съвместно с Министерството на земеделието, храните и горите да изготви указания за предоставяне на помощта.