Меню

България ще трябва да въведе законови промени за защита на земеделците и ХВП предприятията

23.12.2018 г.
692
Европейският парламент, Съветът на министрите и Европейската комисия постигнаха политическо споразумение по нов набор от правила, които ще гарантират защита за 100 % от селскостопанските производители и за много голяма част от предприятията в хранително-вкусовата промишленост на ЕС срещу практики, които са в разрез с принципите за добросъвестност и почтеност при сключването на сделки.

Новото европейско законодателство ще се прилага за селскостопански и хранителни продукти, предлагани по веригата за доставка на храни. За първи път ще бъдат забранени до 16 нелоялни търговски практики, налагани едностранно от единия търговски партньор на другия. Други практики ще бъдат разрешени само ако участващите страни предварително се договорят за ясни и недвусмислени условия.

Законодателното предложение, което Европейската комисия внесе през април 2018 г., си поставя за цел да осигури по-справедливи взаимоотношения по веригата за доставка на храни, както и минимална защита в целия ЕС. В тази област за първи път ще се прилага законодателство, което е на равнището на ЕС. Новата правна уредба предоставя на държавите членки правомощия да прилагат новите правила и да налагат санкции при установени нарушения.

По време на заключителното заседание от преговорите с представителите на Европейския парламент и на Съвета на министрите, комисарят по въпросите на земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган заяви:

Това споразумение проправя пътя за приемането на първото по рода си законодателство на ЕС, което ще предложи осезаема защита за всички селскостопански производители и техните организации, а също и за малките и средните предприятия. Отсега нататък те ще бъдат защитени срещу непочтени и незаконни търговски действия от страна на по-едри икономически оператори. Бих искал да изразя признателността си към всички преговарящи, чийто конструктивен подход и усилена работа направиха възможно постигането на днешното политическо споразумение. С особено задоволство отбелязвам факта, че споразумението бе постигнато за изключително кратките осем месеца след представянето на предложението от Комисията.

Постигнатото споразумение ще се прилага за всеки субект, участващ във веригата за доставка на храни, чийто оборот е максимум 350 милиона евро, и ще предлага диференцирани равнища на защита при стойности на оборота под този праг. Новите правила ще обхванат търговците на дребно, преработвателите на храни, търговците на едро, кооперациите или организациите на производители или отделен производител, който използва някоя от определените нелоялни търговски практики.

Нелоялните търговски практики, които ще бъдат забранени, включват: забавяне на плащанията за нетрайни хранителни продукти; анулиране на поръчки в последния момент; едностранни промени или промени с обратна сила на договорите; принуждаване на доставчика да заплаща за похабени продукти и отказ от сключване на писмен договор.

Други практики ще бъдат разрешени само ако страните предварително се договорят за ясни и недвусмислени условия: връщане на непродадени хранителни продукти от купувача на доставчика; искане от страна на купувача за заплащане на сума от доставчика като гаранция за сключването или продължаването на договор за доставка на хранителни продукти; заплащане от страна на доставчика за промоции, реклама или маркетингови кампании на купувача.

Прилагането на тези правила няма да доведе до по-високи цени за потребителите. В хода на обществената консултация, която Комисията проведе преди да представи предложението, организациите на потребителите подкрепиха регулирането на тези практики поради отрицателното им въздействие върху потребителите в дългосрочен план.

Важен елемент на директивата е, че държавите членки могат да фиксират в националното си законодателство праг над 350 милиона евро или да предприемат допълнителни мерки, ако желаят. Споразумението съдържа и клауза за преразглеждане в срок от 4 години, което означава, че разпоредбите на законодателния акт ще трябва да бъдат оценени и евентуално преразгледани по време на следващия парламентарен мандат.

Държавите членки трябва да определят органите, на които ще бъде възложено прилагането на новите правила, включително правомощията за налагане на глоби и за започване на разследване по подадена жалба. Жалбоподателите могат да поискат поверително третиране на жалбата при опасения от евентуална ответна реакция. Комисията ще създаде механизъм за координация между прилагащите органи, който ще улесни обмена на най-добри практики.

Следващата стъпка е постигнатото споразумение да се гласува от Европейския парламент и Съвета за официалното одобряване на текста. След окончателното му приемане държавите членки ще трябва да транспонират новия законодателен акт в националното си право.

Контекст

В работната програма на Комисията за 2018 г. е предвидено тя да предложи мерки за подобряване на функционирането на веригата за доставки на храни, за да се помогне на земеделските производители да утвърдят своите позиции на пазара и да се подобри защитата им от бъдещи сътресения.

В основата на инициативата са изказванията на председателя Юнкер във връзка с хранителната верига в речите му за състоянието на Съюза от 2015 и 2016 г. Тя е и политически отговор на приетата през юни 2016 г. резолюция на Европейския парламент, в която Европейската комисия се приканва да представи предложение за законодателна уредба на ЕС относно нелоялните търговски практики. През декември 2016 г. Съветът също призова Комисията да направи оценка на въздействието, която да залегне в основата на предложение за законодателна уредба на ЕС или за други незаконодателни мерки за борба с нелоялните търговски практики.

От началото на своя мандат Комисията полага усилия, за да осигури по-справедливи и балансирани взаимоотношения по веригата за доставка на храни. През 2016 г. Комисията сформира експертна група за селскостопанските пазари, чиято задача бе да анализира позицията на селскостопанските производители във веригата за доставка на храни в по-общ план и да препоръча действия за укрепване на тяхната роля. Въз основа на тези препоръки през 2017 г. Комисията започна работа по първоначална оценка на въздействието и обществена консултация ­за подобряване на функционирането на веригата за доставка на храни, които послужиха за открояването на конкретните нелоялни търговски практики, на които дружествата често смятат, че са изложени.

Според неотдавнашно проучване на общественото мнение в ЕС, публикувано през февруари 2018 г., повечето от респондентите (88 %) са на мнение, че е важно ролята на селскостопанските производители във веригата за доставка на храни да бъде засилена. Също така 96 % от респондентите в обществената консултация от 2017 г. относно модернизирането на общата селскостопанска политика на ЕС са съгласни с твърдението, че една от целите на тази политика трябва да бъде утвърждаването на позицията на селскостопанските производители във веригата на създаване на стойност, включително чрез мерки срещу нелоялните търговски практики.