Меню

БАБХ ще проверява ферми и животни в пасища до 8-и Март 2019

23.12.2018 г.
735

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ще осъществява проверки на всички животновъдни обекти – пасища, в които се отглеждат селскостопански животни.

Със заповед на изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев надзорът се засилва с цел проследимост и контрол на животновъдните обекти – пасище в страната, в това число установяване на хуманно отношение към животните и здравен статус, осигуряване на условия за отглеждане на животните, превенция на заболявания и отчитане на броя и вида на животните. Действията на инспекторите ще започват в края на този месец и ще продължат до 8 март 2019 г.

Директорите на регионалните структури на БАБХ ще организират предстоящите проверки. Те трябва да създадат условия за поетапното извършване на физически и документални проверки на обекти и на пасища за спазване изискванията на действащото законодателство в областта на хуманното отношение, идентификацията и здравеопазването на селскостопанските животни. При необходимост ще се търси съдействие от общинската администрация. Директорите на Областните дирекции по безопасност на храните ще докладват всяка втора седмица от месеца на изпълнителния директор за всички констатирани нарушения в действащото законодателство и за предприетите от тях действия за отстраняване на констатираните несъответствия.

При неспазване на ветеринарномедицинските изисквания при отглеждането на животните в пасища, инспекторите от отдел „Здравеопазване на животните“ ще предприемат действия по изготвяне на предписания за отстраняване на несъответствията и при необходимост за транспортиране/придвижване на животните до постоянния им животновъден обект, съставяне на актове за установени административни нарушения при наличие на такива по разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност.