Меню

Анна Карова: Виждаме координирана и режисирана атака от държавните органи

02.04.2019 г.
10885
Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите от 28.03.2019 г. беше постановен отказ за издаване на временно разрешение за дейност като контролиращо лице в областта на биологичното земеделие на една от най-старите и авторитетни организации, работеща в България вече шестнадесет години – „Кю Сертификейшън“ АД. Ние като контролиращо лице бяхме  уведомени официално пет дни след издаване на заповедта, а именно на 01.04.2019г. Клиентите на „Кю Сертификейшън“ АД обаче са уведомени още в четвъртък вечерта по телефона в извънработно време от служители на отдел Биологично растениевъдство и животновъдство (БРЖ), които са им казали, че е необходимо веднага, в рамките на следващия ден, 29.03.2019, да се прехвърлят към други контролиращи лица. Още по-интересното е, че други  контролиращи лица са атакували клиенти на „Кю Сертификейшън“ още в предишния ден по електронна поща, предлагайки им договори. Ние виждаме в тези действия координирана и режисирана атака срещу нашето дружество с активно участие на държавните органи.

Отговорно заявяваме, че „Кю Сертификейшън“ АД е подало в законоустановения срок всички необходими документи за кандидатстване за временно разрешение, както и е изпълнило допълнителните документални изисквания, въпреки че с голяма част от тях е изразило несъгласие,  и до 28.03.2019г., не е имало никакви индикации, че ще бъде постановен отказ. Почти всички констатации на отдел БРЖ се отнасят до документални и формални детайли, дължащи се най-вече на различна интерпретация на законодателството от различните проверяващи. Такива са и мотивите за отказ, в тях няма никакви забележки относно реално извършваната дейност и начин на извършване на инспекции. Според нас всички описани в доклада от надзора несъответствия са несъществени и не би трябвало да водят до най-тежката санкция – отнемане на разрешението за извършване на контролна дейност в България.  Не е нормално да не съществуват обективни критерии за оценка на контролиращите лица и процедурите да са известни само на самите проверяващи, които могат да ги изменят когато и както им е удобно. Не е нормално при всяка смяна на персонала на отдела, която се случва през година-две, всеки следващ да има нови и различни изисквания и виждания. Не съществува ползотворна комуникация между контролиращите лица и отдела и на контролиращите лица не е ясно какво точно искат служителите. Заявявали сме, че ще коригираме това, което смятат за несъответствие, но трябва да сме наясно с техните виждания. Такава комуникация ни е отказана и в резултат в мотивите за отказа са посочени като неотстранени „несъответствия“, които липсват в първоначалното им писмо. През последните години отдел БРЖ отказва на контролиращите лица провеждането на работни срещи, на които да се обсъждат технически аспекти на контролната дейност и да се постигне унифициране на тълкуванията на разпоредбите на законодателството, които в повечето случаи се различават между отдела и контролиращите лица. Комуникацията между отдела и контролиращите лица вече е едностранна и свеждаща се до многократно изискване на една и съща информация в различни формати, често и неразбираеми, и административен тормоз. Надяваме се, че ЕК ще предвиди обективна и компетентна проверка на начините, по които различните контролиращи лица са били проверявани поне през последните години, както и на осъществяваната между тях и дирекция Растениевъдство и биологично производство кореспонденция. Част от основните критики от европейските одити са свързани с постоянното текучество и липса на приемственост в отдел БРЖ, както и с противоречиви текстове в националното законодателство – акцията срещу нас потвърждава тези критики!

 Декларираме, че  всички надзорни проверки на дружеството от страна на МЗХГ са преминавали успешно и без проблеми, с изключение на тази от м. юни 2018г., за която все още не сме получили официално заключение, въпреки че сме оспорили голяма част от направените тогава отново чисто формални и дължащи се на различно тълкуване на регламентите и наредбата констатации във връзка с документацията. Негативни констатации по отношение на извършване на инспекции не са правени нито от отдела, нито от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, която е националният орган по акредитация и също всяка година извършва надзор върху дейността на органите по сертификация. „Кю Сертификейшън“ АД е приключило успешно процедурата по преакредитация и разполага със сертификат за акредитация съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 17065:2012, издаден на 29.03.2019г. за следващите четири години, което доказва компетентност, наличие на достатъчно ресурси, персонал и структура за извършване на дейност по сертификация на продукти. През всички изминали години дружеството е оказвало пълно съдействие на компетентните органи и стриктно е изпълнявало всички задължения, произтичащи от европейското и националното законодателство. „Кю Сертификейшън“ АД разполага с надежден и компетентен персонал, с дългогодишен опит и висше образование в областта на аграрните науки и биологичното земеделие.

Считаме, че създалата се ситуация е целенасочена атака срещу „Кю Сертификейшън“ АД, което явно не е удобно със знанията, опита и компетентността, които притежава, с това, че си позволява да защитава принципни позиции и да изисква ясна и недвусмислена нормативна уредба, както и прилагане на обективни, унифицирани и прозрачни критерии спрямо контролиращи лица и оператори.
Предприемаме всички необходими стъпки за защита на интересите на компанията в български и европейски институции. Разчитаме и на подкрепата на българските био производители, преработватели и търговци, на потребителите на био храни, на всички, които смятат, че спазването на законите в България е по-важно от личния или бизнес интерес на отделни индивиди.
Изпълнителен директор, Анна Карова
Пловдив, 03.04.2019 


ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Площите за био земеделие са скочили с 25% за 5 години, показват данни на Евростат. Общата площ за био земеделие в Европейския съюз (ЕС) е 12,6 милиона хектара през 2017 г., което съответства на 7% от общата използвана земеделска площ. Това представлява увеличение с рекордните 25% между 2012 и 2017 година.
Сред държавите-членки на ЕС страните с най-голям дял на био-земеделието са Австрия (23,4% от общата използвана земеделска площ), Естония (19,6%) и Швеция (19,2%), следвана от Италия (14,9%), Чехия (14,1%). %), Латвия (13,9%) и Финландия (11,4%).

В останалите страни от ЕС делът на органичната площ е под 10%, като най-ниските проценти се наблюдават в Малта (0,4%), Ирландия (1,7%), Румъния (1,9%), България (2,7%) и Великобритания ( 2.9%).

Между 2010—2017 г. се наблюдава драматично увеличение на количеството земеделска земя на ЕС, предназначена за биологично земеделие, докато вносът също играе важна роля, се отбелязва в последния пазарен доклад за биологичното земеделие в ЕС и за вноса на органични продукти. Общата сума на земеделските земи в ЕС, предназначени за биологични продукти, възлиза на 7%, което представлява 70% увеличение от 2009 г. насам. Това отразява размера на пазара на ЕС, с почти 34,3 млрд. EUR продажби на дребно на биологични продукти през 2017 г. Това нарастващо вътрешно потребление се допълва от силен сектор на вноса, като търсенето на органични тропически плодове и ядки също е особено силно.

Движеща сила за този растеж е относително високият ценови марж, който може да бъде получен от търговията с биологични стоки, като биологичните продукти се предлагат на пазара с до 150% по-висока цена, в сравнение с конвенционално произведени агро стоки.

Въпреки това, добивът в повечето биологични ферми е по-малък от конвенционалните - само от 40% до 85% от реколтата в небиологичните ферми. Тези разлики в доходността не са съвместими с сектори като биологичното мляко, произвеждащи обеми, които са 2 пъти по-ниски.

В ЕС има почти 250 000 биологични ферми, а общият брой на биологичните ферми бележи ръст най-много между 2010 и 2017 г., когато са включени 14 000 нови участници в сектора на биологичното производство, въпреки че това е било частично противодействано от 10 000 преди това биологични оператори, които се завръщат към традиционното земеделие. Основните катализатори за това връщане към небиологичното земеделие включват производствени ограничения.

Вносът в ЕС на био храни възлиза на 3,4 млн. тона през 2018 г., като най-голям доставчик е Китай с над 415 000 тона продукция, доставяна на европейския пазар, което представлява 12,7% от общия пазар. Еквадор, Доминиканската република, Украйна и Турция обаче имахт също значителен пазарен дял.

В доклада на ЕК се отбелязва,  че може да се очаква по-нататъшен растеж на пазара за био продукти. За да се отговори на очакваното увеличение на търсенето, се очаква растеж както в местното производство, така и в обема на вноса на европейския пазар.