Меню

Агенция Митници ще може да иска спирането на сайтове, в които има обяви за вино

03.01.2019 г.
7473
Агенция Митници ще може да иска спирането на интернет сайтове, в които има публикувани обяви за продажба на вино и алкохолни напитки. 

Текстовете предвиждат собствениците на електронни издания, в които са се появили такива обяви, да ги премахнат до 3 дни от публикуването им и да контролират публикуването на подобни обяви включително чрез забрана на достъпа от съответните IP адреси.

Ето и извадката с новостите от Закон за акцизите и данъчните складове:
(8) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) В случаите на ал. 7, когато информацията не е премахната в тридневен срок от нейното публикуване, директорът на Агенция "Митници" или оправомощено от него лице издава решение за преустановяване на нарушението чрез временно спиране (блокиране) на достъпа до съответните интернет страници, на които са публикувани обявите/съобщенията.
(9) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Решението по ал. 8 се публикува на интернет страницата на Агенция "Митници" на датата на издаването му. Лицата по ал. 7, както и лицата, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, се смятат за уведомени в деня на публикуването.
(10) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Срокът за спиране (блокиране) на достъпа до интернет страниците е от 7 дни до един месец.
(11) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Когато в 7-дневен срок от публикуване на решението по ал. 8 информацията за продажбата на забранени акцизни стоки и отпадъци от тютюн не е премахната, директорът на Агенция "Митници" или оправомощено от него лице отправя искане до председателя на Софийския районен съд да постанови всички лица, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат (блокират) временно достъпа до съответните интернет страници.
(12) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Председателят на Софийския районен съд или оправомощен от него заместник-председател се произнася по искането в срок до 72 часа от постъпването му, като определя срока по ал. 10. Издаденото от съда разпореждане се публикува на интернет страницата на Агенция "Митници" на датата на получаването му.
(13) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Лицата, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни да спрат (блокират) достъпа до съответните интернет страници в срок до 24 часа от публикуване на разпореждането на съда.
(14) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Лицата по ал. 13 са длъжни да съхраняват информация за датата и часа, на която е спрян (блокиран) достъпът до интернет страниците, данни за домейна и IP адресите на блокираните интернет страници, както и информация за достъпването на блокираните страници от ползвателите на обществените електронни съобщителни мрежи и/или услуги. За удостоверяване изпълнението на разпореждането на съда, при спиране (блокиране) на достъпа до интернет страниците лицата изготвят дигитална снимка (скрийншот) на екранната форма, запазена във формат PDF или в друг подобен файлов формат, гарантиращ невъзможната му манипулация.
(15) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Информацията и дигиталните снимки по ал. 14 се съхраняват в едногодишен срок от датата на публикуване на разпореждането по ал. 12.
(16) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Алинея 8 се прилага и когато лицето по ал. 7 не може да бъде установено или услугата за публикуване на обяви/съобщения се предоставя от място извън страната.
(17) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Когато е необходима като доказателство, информацията за лицата, предлагащи акцизни стоки и отпадъци от тютюн чрез обяви/съобщения по ал. 6, както и информацията и дигиталните снимки по ал. 14 се предоставят при поискване на митническите органи.
Чл. 99а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Изпращането чрез пощенската мрежа на акцизни стоки и отпадъци от тютюн е забранено. Забраната не се отнася за акцизни стоки с платен, начислен или обезпечен акциз, акцизни стоки с бандерол, когато такъв е задължителен, както и за отпадъци от тютюн, изпращани между търговци във връзка с тяхната обичайна дейност.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) При извършване на пощенски услуги, свързани с акцизни стоки и отпадъци от тютюн, подателите са длъжни да предоставят пратките на пощенския оператор за преглед и проверка. Не се допуска приемане, пренасяне и доставяне чрез пощенската мрежа на забранени акцизни стоки и отпадъци от тютюн по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Подателите са длъжни да представят документ за самоличност и да попълнят декларация пред пощенския оператор, че изпращаните от тях акцизни стоки са с платен, начислен или обезпечен акциз, както и че същите са с бандерол, когато такъв е задължителен. Попълване на декларация се изисква и при изпращане на отпадъци от тютюн по чл. 12, ал. 4, като подателят посочва идентификационните данни на получателя и предназначението на отпадъка.
(4) Декларациите по ал. 3 се съхраняват в оригинал в съответното звено на пощенската мрежа и се предоставят на митническите органи при извършване на проверка.