Търсене

24 190 декларации по чл. 69 и 37 066 заявления по чл. 70 за ползване на земята са подадени до сега

27.07.2020 г.
8664
Към момента на територията на страната са подадени 24 190 декларации по чл. 69 и 37 066 заявления по чл. 70 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), съобщават от Министерството на земеделието, храните и горите. 

Както Село писа, до 31-ви юли фермерите могат да подават заявления за ползване на земеделски земи за стопанската 2020-2021 г. Необходимите документи се входират в Общинските служби по земеделие по местонахождение на имотите. Собствениците на земеделски земи подават декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ лично или чрез пълномощник. В нея те трябва да посочат начина на трайно ползване на всеки от имотите и формата на тяхното стопанисване. Тези от тях, които не желаят имотите им да се включват в процедурата за създаване на масивите за ползване на земите, посочват изрично това обстоятелство в декларацията. Тя може да бъде подадена само от единия съсобственик и да се ползва от всички съсобственици. 

Ползвателите на земеделски земи, които желаят комасирано да ползват имотите си, подават лично или чрез пълномощник заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ. В него те посочват имотите, ползвани на правно основание, съгласно регистрираните в Общинската служба по земеделие договори, и/или документи за собственост.  Чрез тях се удостоверява дали ползвателят желае да участва в процедурата за създаване на масиви за ползване в съответното землище, както и имотите, които ще ползват в реални граници.   

Заявленията и декларациите са по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите. Те са публикувани на интернет страницата на МЗХГ, меню „Политики и програми“, секция „Поземлени отношения и комасация“, както и на интернет страницата на всяка областна дирекция „Земеделие“, рубриката „Ползване на земеделски земи“. До участие в процедурата се допускат земеделските стопани, които са изплатили задълженията си по чл. 37в, ал. 7 и по чл. 34 от ЗСПЗЗ, както и имоти „бели петна“ за предходните стопански години. Фермерите трябва да са погасили задълженията си и към държавния и общинския поземлен фонд.

Процедурата се ръководи от Комисия, определена за всяко землище със заповед на директорите на Областните дирекции "Земеделие". Тя се издава в срок до 5 август.  Промени в декларациите и заявленията за отстраняване на допуснати грешки и неточности, могат да се правят от стопаните в срок до 15 август. До 1 август Общинските служби по земеделие ще изготвят предварителния регистър на имотите, които трябва да бъдат включени в процедурата за създаване на масиви за ползване. 
 
В срок до 20 август Комисията ще определи върху копие от Картата на възстановената собственост (кадастралната карта), територията, в която се създават масивите за ползване и техните граници.  Участниците в процедурата ще сключват споразумение за ползване на масивите в съответното землище до 30 август включително.  Директорите на Областните дирекции „Земеделие“ одобряват сключеното споразумение със заповед, издадена в срок до 1 октомври. Тя ще бъде обявена в кметствата на общините, както и в сградите на Общинските служби по земеделие. Споразуменията ще се публикуват и на интернет страницата на общината и на съответната Областна дирекция „Земеделие“ в срок до 10 октомври.
 
До 15 септември Комисията ще изготви Проект за служебно разпределение на масивите за ползване. Той ще бъде одобрен до 1-ви октомври със заповед на директорите на Областните дирекции „Земеделие“.

© 2020 Село - Selo.BG
 

 • правно основание земя
  23.07.2020 г.
  12868
  Декларации за ползване на земята през стопанската 2020/2021 г. се подават до 31 юли
  На 31 юли (петък) изтича срокът, в който собствениците на земеделска земя и земеделските стопани трябва да подадат декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от Правилника за прилагане на Закона за...
  Виж повече
 • бали слама
  15.07.2020 г.
  16574
  Споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2020/2021 - Важни срокове!
  До 30 август 2020 г. се сключват споразуменията за ползване на земеделски земи за стопанската 2020/2021 година по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Село публикува всички...
  Виж повече