Търсене

Януш Войчеховски обяви подробности за извънредната мярка COVID-19 по ПРСР

14.05.2020 г.
8208
Европейската комисия дава голяма гъвкавост на държавите-членки по отношение на извънредната мярка COVID-19 по Програмата за развитие на селските райони, посочва в свое изявление еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Януш Войчеховски на заседанието на министрите по земеделие на ЕС. Той казва още, че максималната сума, която може да бъде разпределена за тази мярка, е 1% от пакетите на всяка ПРСР (България подкрепя искането на други държави-членки за по-висок % - бел.авт.).

Село публикува цялото изявление на Войчеховски относно извънредната подкрепа за развитие на селските райони:

“Извънредните обстоятелства изискват смели действия. Ето защо, след като внимателно изслушах предложенията, идващи от държавите-членки и заинтересованите страни, аз предложих на 30 април да създам нова временна мярка, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Тази нова мярка ще позволи на държавите-членки да изплащат еднократна сума на земеделските производители и малките предприятия за хранително-вкусова промишленост, особено засегнати от кризата COVID-19.

Еднократните плащания ще се извършват до 31 декември 2020 г. Максималният размер на помощта обаче не трябва да надвишава 5 000 EUR за земеделски стопанин и 50 000 EUR за малки и средни предприятия (МСП). Това предложение предстои да бъде прието от Съвета и Европейския парламент и разчитам на вашата подкрепа за бързо и гладко одобрение.

Новата мярка е разработена по начин, който предлага голяма свобода на гъвкавост на държавите-членки за нейното прилагане. Например:

Подкрепата може да е насочена само към определени категории бенефициенти или сектори (тези, които са особено засегнати от кризата), които да бъдат определени във всяка Програма за развитие на селските райони въз основа на обективни и недискриминационни критерии.

Нивото на плащанията може да бъде диференцирано по категории бенефициенти и сектори, отново в зависимост от това колко са засегнати от кризата.

Бенефициентите, получаващи подкрепа, не би трябвало да оправдават реалното използване на средствата, тъй като еднократните плащания не се основават на фактури, които трябва да бъдат представени от получателите на помощта.

Разходите могат да бъдат допустими преди внасянето на изменението на Програмата за развитие на селските райони.
Измененията на Програмите за развитие на селските райони, въвеждащи новата мярка, ще бъдат обработвани от Комисията в най-кратки срокове.

Разходите ще бъдат допустими от момента на избухването на Covid-19.

Максималната сума, която може да бъде разпределена за тази мярка, е 1% от пакетите на всяка ПРСР.

Държавите-членки и регионите ще трябва да включат мярката в своите програми за развитие на селските райони чрез модификация и да й разпределят средства чрез трансфери от други мерки.

Освен това настоящата рамка за II стълб включва различни мерки, които биха могли да бъдат използвани за смекчаване на въздействието на кризата. Например, поддръжката е достъпна за:
 • инструменти за управление на риска за компенсиране на земеделските производители, които претърпяват производствени загуби над определен праг;
 • директна продажба на селскостопански продукти от фермери;
 • създаване и развитие на селско-туристически дейности;
 • услуги за домашна доставка на храни и основни продукти или лекарства до жители на селата;
 • медицински заведения и малка инфраструктура в селските райони.
   
Искам да напомня, че държавите-членки разполагат с голяма свобода на гъвкавост за бързо адаптиране на програмите за развитие на селските райони с цел смекчаване на въздействието на кризата. Това може да означава например въвеждането на нови мерки за развитие на селските райони или прехвърлянето на бюджетни средства между вече програмирани мерки. Моите услуги ще бъдат бързи и гъвкави при оценяване на предложенията на държавите-членки, насочени към намаляване на кризата.

Искам да ви подчертая, че без да изменяме този регламент, ние можем да подкрепим малките стопанства с еднократно плащане, особено тези, които са загубили работата си извън фермата, за да сме сигурни, че остават в бизнеса
Мога да ви уверя, че моите услуги ще бъдат бързи и гъвкави при оценяване на предложенията на държавите-членки, насочени към намаляване на кризата.

И накрая, Комисията е готова да приеме - по изключение и само с оглед на особените обстоятелства - държавите-членки да преразгледат своето решение относно гъвкавостта между стълбовете”.


© 2020 Село - Selo.BG
 

 • Десислава Танева
  14.05.2020 г.
  8354
  Десислава Танева е поставила исканията за подкрепа на агробизнеса с мярка COVID-19
  Министърът на земеделието Десислава Танева представи исканията на България във връзка с извънредната мярка за подкрепа на агробизнеса COVID-19. Във видеоконферентна среща на министрите на земеделието на ЕК...
  Виж повече
 • Европейска комисия
  04.05.2020 г.
  16203
  ЕК разреши до 5 хил. евро за стопани и до 50 хил.евро за малки фирми по ПРСР
  Европейската комисия разреши на държавите-членки да използват неусвоени средства от Програмите си за развитие на селските райони ( ПРСР ) за компенсиране на земеделските производители и малките предприятия в...
  Виж повече