Търсене

Храните и напитките с географски означения на ЕС, са на стойност 75 млрд. евро

21.04.2020 г.
8514
Tърговската стойност на селскостопанските храни и напитките, чиито наименования се ползват със закрила като географски означения на ЕС, е 74,76 млрд. евро. Над една пета от тази сума се пада на износа към държави извън ЕС, сочи проучване на Европейската комисия. Също така цените на продуктите със защитено наименование са средно два пъти по-високи от цените на сходни, но несертифицирани изделия. 

Комисарят по въпросите на земеделието Януш Войчеховски заяви: Европейските географски означения отразяват богатството и разнообразието на продуктите, предлагани от селскостопанския ни сектор. Те носят безспорни ползи за производителите, които могат да продават стоките си на по-висока цена на потребители, търсещи автентични регионални продукти. Наред с това географските означения имат важно място в търговските споразумения, сключвани от ЕС. С предоставянето на закрила в световен мащаб на определени изделия ние предотвратяваме злоупотребите с продуктови наименования и запазваме репутацията на европейските селскостопански храни и напитки. Благодарение на географските означения регионалните продукти са защитени на световно равнище.

Европейските храни са известни със своята безопасност, питателност и високо качество. Традиционните производствени методи допринасят за целта на ЕС да наложи световен стандарт за устойчивост в производството на храни.

Сред българските храни, които се ползват със знак за xрана с традиционно специфичен характер (ХТСХ), защитено географско указание (ЗГУ) или защитено наименование за произход (ЗНП), са Филе Елена (ХТСХ), Луканка Панагюрска (ХТСХ), Роле Трапезица (ХТСХ), Кайсерован врат Тракия (ХТСХ), Пастърма Говежда (ХТСХ), Българско розово масло (ЗГУ), Странджански манов мед (ЗНП). Със защитено наименование за произход са също десетки български вина и спиртни напитки. 

Защитените наименования за произход, защитените географски указания и географските означения (използвани за спиртните напитки) предоставят на потребителите гаранция, че съответните продукти са действително произведени в обявения регион посредством специфични местни технологии. Основната разлика между защитените наименования за произход и защитените географски указания е свързана с дела на суровините, които произхождат от съответния регион, или с етапите от производствения процес, които трябва да се извършат в този регион. 

При храните с традиционно специфичен характер се подчертават техните традиционни аспекти, като например метод на производство или състав, без обаче продуктите да са свързани с конкретен регион.

Целта на европейските схеми за качество е да се предостави закрила на наименованията на определени продукти, за да се популяризират техните специфични характеристики, дължащи се на географския им произход и на традиционните умения, които са необходими за тяхното производство в съответния регион. Тези продуктови наименования са част от европейската система за защита на правата върху интелектуална собственост, с която се гарантира, че те няма да станат жертва на имитации и злоупотреби. Селскостопанските храни и вината се ползват със закрила по схемите за защитени наименования за произход (ЗНП) и защитени географски указания (ЗГУ), а спиртните напитки — като географски означения. Европейският съюз предоставя закрила и на храните с традиционно специфичен характер (ХТСХ), като целта е да се подчертаят традиционните аспекти на даден продукт, без той да е свързан с определен географски регион. Търговската стойност на този вид храни е 2,3 млрд. евро.

Публикуваното проучване обхваща 3207-те продуктови наименования, които са се ползвали със закрила в 28-те държави от ЕС към края на 2017 г. (към края на март 2020 г. броят на защитените наименования вече е 3322). В заключението от него се посочва, че цените на продуктите със защитено наименование са средно два пъти по-високи от цените на сходни, но несертифицирани изделия. 

От проучването става ясно, че е налице явна икономическа полза за производителите по отношение на предлагането на пазара и увеличаването на продажбите благодарение на високото качество и репутацията на продуктите, както и поради готовността на потребителите да плащат по-високи цени за автентични изделия.

Основните констатации от проучването са следните:

Значителна търговска стойност: през 2017 г. приблизителната търговска стойност на продуктите, защитени като географски означения и храни с традиционно специфичен характер, е била 77,15 млрд. евро, т.е. 7 % от общата стойност на европейската хранително-вкусова промишленост (която през същата година се е равнявала на 1101 млрд. евро). Над половината от тази сума (39,4 млрд. евро) се пада на вината, 35 % (27,34 млрд. евро) — на селскостопанските продукти и храни, и 13 % (10,35 млрд. евро) — на спиртните напитки. От общо 3207-те продуктови наименования, регистрирани към 2017 г. като географски означения и като храни с традиционно специфичен характер, 49 % са били вина, 43 % — селскостопански храни и 8 % — спиртни напитки.

По-високи цени на продуктите, ползващи със от закрила: цените на продуктите, обхванати от проучването, са средно два пъти по-високи от цените на сходни, но несертифицирани изделия. При вината това оскъпяване е 2,85 пъти, при спиртните напитки — 2,52 пъти, а при селскостопанските и хранителните продукти — 1,5 пъти.

Европейска стойност на политиката: всяка държава от ЕС произвежда продукти, чиито наименования се ползват със закрила на европейско равнище и които са емблематични за кулинарните традиции на съответните региони и имат икономическо значение за националната хранително-вкусова промишленост.

Износ на продукти с географско означение: тези продукти представляват 15,5 % от общия износ на селскостопански храни в ЕС. Вината остават най-важният продукт както от гледна точка на общата търговска стойност (51 %), така и по отношение на търговията с държави извън ЕС (50 %). Основните дестинации за европейските продукти с географско означение са САЩ, Китай и Сингапур, на които се пада половината от експортната стойност на тези продукти.

За да се гарантира, че политиката за качество на ЕС продължава да постига оптимални резултати, между 4 ноември 2019 г. и 3 февруари 2020 г. беше проведена обществена консултация в интернет, чиято цел беше да се проучат мненията на заинтересованите страни относно тази политика. Повечето участници изразиха съгласие с твърдението, че европейските схеми за качество са от полза за производителите и потребителите. Подробен преглед на цялата информация, получена в рамките на обществената консултация, се съдържа в обобщаващия доклад от нея.

ЕС е сключил над 30 международни споразумения, по силата на които множество европейски географски означения са получили признание извън ЕС, а редица географски означения от трети държави се ползват със закрила в Европа. Географските означения имат все по-важна роля в търговските преговори между ЕС и други държави, като всяка година Комисията отделя около 50 млн. евро за популяризиране на качествени продукти в ЕС и по света.

© 2020 Село - Selo.BG

 • реклама на вино
  20.01.2020 г.
  8059
  Повече пари за реклама на българско вино през 2020 г. в държави извън ЕС
  През тази година българските производители и търговци на вино ще получат по-високо финансиране, за да рекламират виното си в чужбина. Вместо 50% безвъзмездна помощ, както през 2019 г., през настоящата...
  Виж повече