Търсене

Фермери не са сигурни какво ще правят по мярка 4.1.2 ако има промяна в цените

01.08.2020 г.
9892
Фермери, които са решили да кандидатстват по мярка 4.1.2 от Програмата за развитие на селските региони (ПРСР 2014-2020) споделиха пред Село, че според публикуваните процедури и документи за прием по мярката не става ясно какво ще се случи при евентуално забавяне на финансирането на проектите на фона на политическата криза и анти-правителствените протести. 

Бенефициентите с проекти по мярка 4.1.2 кандидатстват с оферти за планувани инвестиции, които могат да се окажат неактуални при забавяне финансирането на проектите. Това особено касае проектите с трактори, в пазара на които има силна динамика на цените предвид преминаването към изискванията на европейския рекламент за вредни емисии Tier IV , Tier V.

Така може да се окаже, че оферти, включени в проектни предложения по мярка 4.1.2 могат да са неактуални към датата на одобрение на проектите, защото се очаква поскъпване на новите трактори, отговарящи на завишените еко норми със средно 8-12%.

Проекти по мярка 4.1.2 се приемат до 18-и Септември 2020, 17.30 ч.

Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г. за подобряване на икономическата устойчивост и резултати на малките стопанства чрез:
1. Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;
2. Насърчаване въвеждането на нови процеси и технологии за повишаване качеството на произвежданата продукция;
3. Опазване на компонентите на околната среда;
4. Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства

ПЪЛЕН ТЕКСТ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.1.2 4 KB (docx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА