Меню

Тенденцията към окрупняване на фермите за говеда и биволи продължава 

11.12.2019 г.
6833
През 2018 г. се запазва тенденцията на намаление на броя на стопанствата, отглеждащи селскостопански животни - говеда и биволи, главно за сметка на отпадане на част от дребните стопанства. Процесът на окрупняване на сектора допринася за по-голямата устойчивост на фермите, по-ефективно и рентабилно производство. Това са изводите от Аграрния доклад на Министерството на земеделието, храните и горите.  

Задълбочава се специализацията на производството, като продължава тенденцията на увеличение на едрите преживни животни от месодайно направление, благоприятствано от прилаганите схеми за обвързано с производството подпомагане в животновъдството (в т.ч. схеми за месодайни крави и животни под селекционен контрол). През 2018 г. броят на месодайните крави е с 10,5% повече на годишна база.

Общият брой на говедата в страната се свива с 2,5% в края на 2018 г. в сравнение с година по-рано, до 526 491. Броят на млечните крави намалява със 7,1%, за сметка на увеличаващия се брой крави от месодайно направление – с 10,5%. Така, делът на месодайните крави в общия брой крави достига 31,3% при 27,7% през предходната година. Вследствие на намаления брой млечни крави, добивът на краве мляко през 2018 г. е със 7,2% по-малко спрямо предходната година, като възлиза на 995 023 хил. литра. Традиционно, най-голям дял в общия добив на краве мляко заема Южен централен район – 26,2%, следван от Югоизточен – 20,4% и Североизточен – 16,1%, сочат данните.  

През 2018 г. броят на стопанствата, отглеждащи млечни крави, намалява с 19,2% в сравнение с предходната година. Най-голям спад е регистриран при стопанствата, отглеждащи между 3 и 9 млечни крави – с 37,4%, следвани от стопанствата с 10 до 19 животни – с 24,6%, както и най-дребните с 1 - 2 животни – със 17,7%. Само големите стопанства със 100 и повече крави се увеличават спрямо 2017 г. - с 5,8%, като в тях се отглеждат около 33% от млечните крави в страната. 

Биволовъдство

Агростатистиката показва, че към края на 2018 г. биволовъдните стопанства са с 2,5% по-малко на годишна база, докато броят на биволите, отглеждани в тях, нараства със значителните 22%, до 15,6 хиляди. Малко по-слабо намалява броят на стопанствата, отглеждащи биволици – с 1,5%, при съществено нарастване на броя на биволиците в тях - с 18,2%. През 2018 г. чувствително нарастват стопанствата със 100 и повече биволици – с 66,7%, в които се отглеждат 41,4% от общия брой биволици. Броят на стопанства с между 10 и 19 биволици също отбелязва съществено увеличение – с 24,7%, както и животните, отглеждани в тях – с 23,9%. 

Малките стопанствата (с по 1-2 и 3-9 животни) намаляват в рамките на 27% - 28%, а броят на биволиците в тях - съответно с 24% и 41,2%.  Така, средният брой биволици, отглеждани в стопанство през годината, достига 34,3 броя (при 29 броя през 2017 г.). Водещи в биволовъдството остават районите Северозападен, Южен централен и Югоизточен.  Произведеното биволско мляко през 2018 г. достига 10 389 хил. литра - с 13,3% повече в сравнение с предходната година, в резултат на увеличения брой биволици през годината. 

През 2018 г. е се отчита уедряване на стопанствата при всички видове и категории селскостопански животни. 

© 2019 Агро Клуб - Selo.bg

  млечни крави
  29.10.2019 г.
  115302
  Анализ показава мрачната реалност на млечното ни говедовъдство (ВИДЕО)
  По-ниско производство на краве мляко, по-малко животни, ниска средна млечност, фалити на малки и средни кравеферми с до 50 животни и окрупняване на млечни кравеферми - това накратко са изводите от Анализ на...
  Виж повече
  проф. Цонка Пеева
  17.10.2019 г.
  121966
  Проф. Цонка Пеева: По-голямото стадо от биволи е по-рентабилно! (ИНТЕРВЮ) 
  Биволовъдството в България е представено единствено от породата Българска Мурра, която сме създали в продължение на 40 г. чрез кръстоска на Български бивол с породата Мурра от Индия. Имаме много добри...
  Виж повече
  15.10.2019 г.
  120663
  Тодор Арбов: Основният проблем на говедовъдството ни са субсидиите на глава! (ВИДЕО)
  Най-големият проблем за сегашното състояние на говедовъдството са субсидиите, които се плащат на глава - кравата трябва да остане жива само до края на годината и човекът си получава субсидиите. Коментар пред...
  Виж повече
  Михаил Михайлов НСГБ
  14.10.2019 г.
  114918
  Михаил Михайлов: НСГБ: Млечното ни говедовъдство е в криза! (ВИДЕО) 
  Поне 7 говедовъдни ферми в Ямболски регион се разпродават в момента заради ниската изкупна цена на млякото. Това са средни ферми между 40 и 100 крави, съобщи пред Село изпълнителният директор на...
  Виж повече