Търсене

Стратегическите планове за ОСП - с решаващо значение за бъдещето на агросектора

20.05.2020 г.
8578
Визията на Европейската комисия за бъдещата обща селскостопанска политика (ОСП) на Европа е за по-целенасочена, по-гъвкава и по-ефективна ОСП, а за да се постигнат тези цели е необхом нов начин на работа - модернизиран и опростен подход, който да позволи на селското стопанство на ЕС да посрещне непрекъснато развиващите се икономически, обществени и екологични нужди на глобализирания свят. 

Днес Европейската комисия публикува актуална информация, свързана с очакванията за бъдещата ОСП- основните цели, стратегическите планове и тяхната значимост. 

Бъдещите цели на ОСП

Общите цели, които се поставят на ниво Европейски съюз по отношение на ОСП са 9:
 • осигуряването на справедлив доход за земеделските производители
 • повишаване на конкурентоспособността
 • възстановяване на баланса в хранителната верига
 • дейности по отношение измененията на климата
 • грижа за околната среда
 • запазване на биоразнообразието и ландшафта
 • подкрепа за приемственост на поколенията в агросектора
 • жизнени селски райони
 • подкрепа за качествени и здравословни храни
   
Деветте цели обхващат широк спектър от въпроси, чиято цел е да се справят с възникващите екологични, социални и икономически предизвикателства, а за да се постигнат те,, Европейската комисия предоставя на държавите-членки на ЕС редица инструменти, изисквания за начина им на използване и показатели за измерване на напредъка.

Подходът “еднакъв размер за всички” е заменен от по-гъвкава система с по-голяма свобода за страните от ЕС да решават как най-добре да постигнат общите цели, като в същото време отговарят на специфичните нужди на своите земеделски производители и селски общности. Именно тук идва ролята на стратегическите планове на ОСП.

Стратегически планове на ОСП

Стратегическите планове на ОСП ще предоставят реална субсидиарност на държавите-членки, за да отразяват по-добре техните конкретни обстоятелства и да осигурят по-устойчив селскостопански сектор в Европа. Като първа стъпка държавите-членки изготвят задълбочена оценка на техните нужди въз основа на силни, слаби страни, възможности и заплахи (SWOT) анализ на тяхната територия и агро-хранителния сектор. 

Еврокомисията ще предостави на държавите-членки специално разработени препоръки за изготвяне на техните стратегически планове за ОСП, включително определяне на конкретни цели, които отчитат целите на ОСП и други законодателни актове на равнище ЕС, като например Европейската Зелена сделка и свързаните с нея стратегии „От фермата до трапезата“ и „Биоразнообразие“.

Държавите-членки избират определени инструменти на ОСП и поставят количествено измерими цели, за да насочат изпълнението през целия период на бюджетиране. Стратегическите планове на ОСП ще обхванат всички финансирани от ЕС инструменти на ОСП, налични при директни плащания, специфична за пазара подкрепа и развитие на селските райони. За първи път прилагането им ще бъде подчинено на стратегически подход, тъй като ще се разглежда само най-ефективната и допълваща комбинация от инструменти, подчертават от ЕК.

След това държавите-членки трябва да изпратят своите стратегически планове за ОСП на Европейската комисия за официално одобрение. Това одобрение ще се основава на последователност, съгласуваност, ефективен принос към целите на ОСП и идентифицираните нужди, както и други потенциални резултати, като например въздействие върху правилното функциониране на вътрешния пазар.

Накрая, след като бъдат одобрени и приложени, държавите-членки ще трябва да изготвят годишен доклад за резултатите въз основа на своите планове. Тези доклади ще помогнат на Европейската комисия да наблюдава изпълнението на политиката и да оцени напредъка към поставените цели за общия период на бюджетиране.

Очакванията на ЕК са, че новата ОСП ще насърчи и подкрепи по-широкото използване на съвременните технологии и иновации. По време на прилагането на ОСП системите за земеделски консултации и системите за знания и иновации в селското стопанство на местно равнище ще помогнат на земеделските производители да разберат по-добре и да спазват правилата на ЕС, като използват редица икономически и екологични данни за предоставяне на актуална технологична и научна информация.

Ако оценката на напредъка е твърде бавна или недостатъчна, Комисията ще изисква държавите-членки да извършат анализ на недостатъците и план за действие за отстраняване на тази липса на напредък. Ако не бъде приложена или ако не бъде постигнат напредък, Комисията може да спре плащанията към държавата-членка.

Европа се нуждае от устойчив, устойчив и конкурентен селскостопански сектор, за да гарантира производството на висококачествена, безопасна и достъпна храна за своите граждани и силна социално-икономическа политика в селските райони. Бъдещите предложения на ОСП предлагат истинска промяна в политиката, съсредоточена върху доказателства, адаптиране към местните нужди и условия, като същевременно се запазва силна обща на европейско равнище. Стратегическите планове на ОСП ще бъдат от решаващо значение за това, се посочва в заключение. 

© 2020 Село - Selo.BG
 

 • farm to fork
  11.12.2019 г.
  5279
  Стратегията „От фермата до трапезата“ се фокусира в производството на чиста храна
  Новата Европейска комисия представя своята инициатива  „Зелената сделка на ЕС“ /European Green Deal/, а заедно с това и Стратегията Farm to Fork - „От фермата до трапезата“ за трансформация на хранителните...
  Виж повече
 • ЕК
  10.12.2019 г.
  4807
  Подготвят Европейска стратегия за по-малко вредна химия в селското стопанство
  Европейската комисия (ЕК) ще работи за приемане на стратегия за устойчиво използване на химични вещества, заедно със съответни правила до 2021. Също така ще се преразгледа цялото съществуващо законодателство...
  Виж повече
 • Десислава Танева
  10.11.2019 г.
  85282
  Десислава Танева: Можем да направим ОСП адаптирана към националното си земеделие (ИНТЕРВЮ+ВИДЕО)
  Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите в интервю за Село по актуални въпроси на земеделието, агробизнеса и аграрната политика: Министър Танева, каква е позиция на МЗХГ относно...
  Виж повече
 • еко
  09.11.2019 г.
  87945
  Десислава Танева: Земеделците ще имат думата за новите еко правила в ОСП! (Видео)
  Новият програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП), който в момента се договаря, има далеч по-високи зелени изисквания - да се прави земеделие с по-щадящи околната среда земеделски практики. В...
  Виж повече
 • Михаел Пилке
  23.10.2019 г.
  116274
  Михаел Пилке, ЕК: До средата на 2020 г.очакваме готовност със стратегиите за ОСП
  На фона на предизвикателствата, които стоят пред Общата селскостопанска политика в новия програмен период, трябва да сме по-ефективни със средствата и проектите, които създаваме. Това заяви Михаел Пилке от...
  Виж повече