Меню

Стартира електронен прием на проекти по мярка 6.3 - Млад фермер

Тази седмица стартира прием по мярка 6.3 - „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“  (Млад фермер). Информацията е потвърдена от зам.-министър Лозана Василева по време на заседания на комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020.

Общ размер на публичните средства на мярката: 22 млн. евро (43 027 600,00 лв.) Максималният размер на допустимите разходи за кандидат: 15 000 евро. Срокът за кандидатстване е 90 дни.

Изплащането на безвъзмездната финансова помощ ще се извършва на два етапа:
 • 1- во плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро – в срок до два месеца след сключване на административния договор;
 • 2- ро плащане в размер на левовата равностойност до 5 000 евро, когато след извършена проверка Разплащателна агенция установи точното изпълнение на БП и е осъществена инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 лева.

Приоритет ще бъде предоставян на:
 • проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и „Етерично-маслени култури“- максимален бр. точки 28 ;
 • кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни- максимален бр. точки 8;
 • проекти на земеделски стопанства в планински райони-максимален бр. точки 10.
 • Ще се подпомагат проектни предложения, получили не по-малко от 10 точки по критериите за подбор, от възможния максимален сбор от 46 точки.
По подмярката допустими за кандидатстване са физически лица навършили 18 години; еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) и дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон; кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.

Кандидатстване: проектните предложения ще се подават изцяло по електронен път чрез ИСУН 2020  на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

  проекти по ПРСР - далавери, корупция, схеми
  17.06.2019 г.
  12547
  След проверките за селски туризъм, конкуренти в земеделието почват да се топят пред ДФЗ и МЗХГ
  След започналите масови проверки на обекти за селски туризъм , финансирани по ПРСР 2007-2013 и ПРСР 2014-2020, конкуренти в земеделието се окуражават, че с подетата вълна от страна на ресорните власти,...
  Виж повече
  прием на проекти по мярка 6.3
  07.06.2019 г.
  19509
  Млади фермери очакват прием на проекти по мярка 6.3
  Млади фермери очакват прием на проекти по мярка 6.3 от ПРСР през следващата седмица. Макар, че в индикативния график на ПРСР беше планувано стартът за прием на проекти по мярка 6.3 да започне през Май и да...
  Виж повече
  проверки проекти ПРСР
  04.05.2019 г.
  2418
  След далаверите по Млад фермер и Селски туризъм , прокуратурата хваща проектите за трактори
  След далаверите с проекти по Млад фермер и Селски туризъм , прокуратурата може да разследва проекти за трактори и агротехника, финансирани по мерките от Програмата за развитие на селските райони - ПРСР...
  Виж повече