Търсене

Споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2020/2021 - Важни срокове!

15.07.2020 г.
16574 1
До 30 август 2020 г. се сключват споразуменията за ползване на земеделски земи за стопанската 2020/2021 година по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Село публикува всички важни срокове за собственици и ползватели на земеделски земи, ОД “Земеделие“, Общински служби по земеделие (ОСЗ), комисии за изготвяне на споразумения и общини. Те са свързани с процедурите за изготвяне на споразумения за създаване на масиви на основание чл.37в от ЗСПЗЗ и обобщени от ОД “Земеделие” - Ловеч.

До 31 юли - Собствениците подават в ОСЗ по местонахождение на имота декларация по образец относно формата и начина на стопанисване на имотите си. Ползвателите на зем. земи могат да подават в ОСЗ по местонахождение на имотите заявление за участие в споразумение по чл.37в от ЗСПЗЗ

До 1 август - Изготвяне и обявяване на предварителния регистър на имотите. 

До 5 август - Заповед на директора на ОД „Земеделие” за определяне на комисии, ръководещи сключване споразумения за ползване.

До 10 август - Общинската служба по земеделие предоставя на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ на хартиен и/или на магнитен носител списък и картен материал за имотите по чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ с данни за техните собственици и дължимото рентно плащане.

До 15 август - Промени в предварителния регистър при промяна в декларации и заявления и за отстраняване на неточности и грешки.

25 август/10 септември - Регистърът и картата за ползване са неразделна част от споразумението /разпределението се оповестяват- за споразумение 25 август, разпределение 10 септември.

До 30 август - Сключване на споразумения за ползване

До 15 септември - Комисията съставя проект за разпределение на ползването на земите по масиви.

До 1 октомври - Директорът на областна дирекция "Земеделие" издава заповед за разпределение на масивите.

До 10 октомври - Заповедта за разпределението на масивите за ползване се обявява в кметството и в сградата на ОСЗ и се публикува на интернет страницата на общината и на съответната ОД "Земеделие".

В срок до 3 месеца от публикуване на Заповедта на директора на ОД „Земеделие” за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи - Ползвател на земеделски земи, на който със заповедта по чл. 37в, ал. 4 ЗСПЗЗ са определени земите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, внася по сметка за чужди средства на съответната ОД „Земеделие" сума в размер на ср. годишно рентно плащане за землището

След влизането в сила на заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ  - Ползвателят на съответния масив може да подаде заявление до председателя на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за предоставяне на проектираните в плана за земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп до имотите;напоителни канали, които не функционират. 

Директорът на ОД "Земеделие" подава искане до общ. съвет за предоставяне на имотите - полски пътища, попадащи в масивите за ползване - Когато в едномесечен срок от искането общинският съвет не е приел решение, директорът на ОД "Земеделие" определя със заповед цена на имотите - полски пътища, в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Въз основа на заповедта ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в едномесечен срок от издаването ѝ. В срок до 15.02. платежното нареждане се представя в съответната ОСЗ.

В едномесечен срок от издаване на заповедта на Кмета за предоставяне на имотите - полски пътища - Ползвателите внасят по банкова сметка на общината сумата за определените за ползване полски пътища и сключват договори за съответната стопанска година с кмета на общината. Договорите се регистрират в ОСЗ.

Земи от ДПФ и ОПФ, които не могат да се обособят в самостоятелни масиви и за тях не са сключени договори за наем или за аренда, преди издаването на заповедта по чл.37в, ал. 4 ЗСПЗЗ, могат да бъдат предоставени на ползватели на съответните масиви по тяхно искане със заповед на министъра на земеделието и храните или на оправомощено от него лице, съответно на кмета на общината. Договорът се сключва за едногодишно ползване след заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена за землището за земите от държавния поземлен фонд за годината и размера на средното годишно рентно плащане за землището в общината. 


© 2020 Село - Selo.BG 

 • бели петна
  14.02.2020 г.
  9316
  Ябълката на раздора в земеползването, наречена бели петна - отново на дневен ред!
  След поредния неуспешен опит за приемане на нов Закон за земята от края на миналата година, който да сложи ред в земеползването, през последните дни на дневен ред излезе една от “ябълките на раздора” в...
  Виж повече