Меню

След 30 години нарязване за скрап, МЗХГ пуска проекти за напоителни системи в селата

03.04.2020 г.
3214
Темата за възстановяването на напоителните системи за българското земеделие бе една от най-отлаганите през годините, като невенъж заради проблеми със сушата се проваляха реколти и добиви, както от зърнени култури, така от зеленчуци и плодове. След 20 години криза в сектора на напоителните системи, голяма част от които бяха нарязани за скрап, а друга част изоставени в разруха, сега МЗХГ обяви финансиране по линия на европейски проекти за изграждане на напоителни системи.

По темата за напояването имаше много разногласия както между аграрните браншови организации, така и с представителите на властта през различните години. Сега обаче за първи път се отваря финансиране, което ще може поне да сложи началото на един важен процес - за по-устойчиво земеделие.

100 млн.лв. е бюджета за напоителни системи, които отпуска МЗХГ по мярка 4.3 от ПРСР 2014-2020 - Програма за развитие на селските райони . Ако допуснем, че всички средства бъдат похарчени - без кражба, те ще възстановят около 0.3% от мелиоративните съоръжения, които България е имала преди 1990-а година и които към Август 1989-а година са съставлявали общо 14.7 млн.декара, пиков рекорд по времето на комунизма, в сравнение с 8.8 млн.декара през 1963-а година и 4.2 млн.декара през 1957-а година. По официални данни и то благодарение на частните инвестиции, в България към 2016-а година, поливните площи са около 0.9-1.1 млн.декара.

Близо 100 млн. лева ще бъдат инвестирани във възстановяване на инфраструктурата за напояване в страната чрез прилагането на подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. (ПРСР). Целта е напоителните съоръжения да бъдат реконструирани и модернизирани в съответствие с идентифицираните нужди. Предвид спецификата на мярката, днес се откриват две отделни процедури чрез подбор, които се различават според допустимостта на кандидатите.

Първата процедура е „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД“, по която ще се подпомагат само проекти, подадени от дружеството. Общият размер на финансовата помощ по тази процедурата е 45 419 274 евро. Максималният размер за едно проектно предложение е 6 млн. евро. Втората процедура е „Проектни предложения от сдружения за напояване и други юридически лица за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“. По нея допустими кандидати са юридически лица, учредени и регистрирани по реда на Закона за сдружения за напояване (ЗСН) и вписани в регистъра на Сдруженията за напояване и юридически лица, както и учредени и регистрирани по реда на Търговския закон (ТЗ) или Закона за кооперациите (ЗК). Общият размер на финансовата помощ по процедурата е 5 046 586 евро. Максималният размер на допустимите разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г. за кандидат е 1,5 млн. евро.

Подаването на проекти се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020). Необходимо е използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 3 юли 2020 г.

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете