Меню

Правят промени в ДФЗ за по-ефективен контрол на Кръстосаното съответствие

28.12.2019 г.
7621
За да има по-ефективен контрол в прилагането на мярка 14 от ПРСР 2014-2020 за Хуманно отношение към животните, както и на изискванията по „Кръстосаното съответствие”, предстоят структурни промени в Държавен фонд Земеделие. Предложението е публикувано за обществено обсъждане на портала за Обществени консултации.

Във връзка с промените в Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 "Хуманно отношение към животните" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. се налага промяна в административните звена в структурата на ДФЗ. По реда на тази наредба се подпомагат земеделски стопани, които се задължават да спазват доброволно поети ангажименти за изпълнение на дейности, допринасящи за хуманното отношение към едрите преживни животни (ЕПЖ) и/или дребните преживни животни (ДПЖ), които надхвърлят задължителните минимални стандарти съгласно правото на Европейския съюз. Прилагането на тази мярка обосновава необходимост от разписване на функции на административно звено в ДФЗ, което да приема и изплаща финансовата помощ по подадените по мярката заявления. За целта административният капацитет се налага да бъде увеличен с 6 щатни бройки.

На следващо място поради приключили ангажименти по програма САПАРД съответната дирекция се закрива. Също така е необходимо прецизиране на функциите разписани в Устройствения правилник за дейността на дирекция „Вътрешен одит“, дирекция „Противодействие на измамите”, дирекция „Обществени поръчки“,  дирекция „Правна” и на Инспектората.

Във връзка с обезпечаване изпълнението на  цялостен контрол от ДФ „Земеделие“ на големия набор от изисквания по „Кръстосано съответствие“ се налага увеличаване на административния капацитет в дирекция „Технически инспекторат“ и в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ с 12 щатни бройки.

В своята същност „Кръстосаното съответствие“ представлява набор от правила които е необходимо да бъдат спазвани, за да получават земеделските стопани пълния размер на финансовите инструменти за подпомагане (субсидии). Тези правила са изложени в националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние (НС за ДЗЕС) и в законоустановените изисквания за управление (ЗИУ). 

Към момента ДФЗ-РА извършва проверки на място на НС за ДЗЕС и 2 ЗИУ (с 33 изисквания), като останалите 11 ЗИУ (с 99 изисквания) се проверяват от Българска агенция по безопасност на храните, като разширяването на обхвата на проверките и коя администрация какви проверки ще извършва ще се определи със заповедта на министъра на земеделието, храните и горите.

Разширяването обхвата на контрола по „Кръстосано съответствие“, който ще се извършва от ДФЗ е продиктувано от незадоволителни  констатации по извършени одити от страна на структурите на Европейската комисия, ангажирани в одит на изпълнението на законодателството в областта на земеделието, в частта на проверките по кръстосано съответствие.

С предложените действия ще се постигне увереност на държавата по отношение изпълнението на ангажиментите, свързани с прилагане на изискванията на европейското и национално законодателство, посочва в мотивите си министър Десислава Танева.

Увеличаването на числеността на ДФЗ с общо 18 бройки ще бъде за сметка на намаляване числеността на ИАРА с 6 бройки и на регионалните дирекции по горите към Изпълнителна агенция по горите с 12 бройки.

Заедно с промените във Фонд Земеделие, ще бъдат предприети такива и в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Центъра за оценка на риска по хранителната верига и Изпълнителната агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове”.

© 2019 Агро Клуб - Selo.bg

  Васил Грудев
  27.12.2019 г.
  6731
  Васил Грудев: Няма риск от загуба на средства по Програмата за развитие на селските райони!
  През 2019 г. ДФ „Земеделие“ – РА изплати в подкрепа на аграрния бизнес и общините от селските райони близо 2,8 млрд. лв. Това съобщи изпълнителният директор на фонда Васил Грудев , цитиран от пресцентъра на...
  Виж повече
  Десислава Танева
  06.11.2019 г.
  98483
  Десислава Танева: Ще укрепим капацитета на ветеринарната служба в БАБХ! (ВИДЕО)
  Предвиждат се структурни промени в Българската агенция по безопасност на храните в посока увеличаване на капацитета на ветеринарната служба, а в Бюджет 2020 е предвидено 10% увеличение на заплатите на всички...
  Виж повече