Меню

Производители на плодове предлагат нови екo практики за ОСП след 2020 г

09.12.2019 г.
6122
Изграждането на защитни пояси около овощните насаждения с цел предотвратяване от ветрова ерозия да се подпомага като екологична практика в новата Обща селскостопанска политика. Това е едно от предложенията за екологични и добри земеделски практики в трайни насаждения, направено от група браншови организации плодове и ягодоплодни по време на Кръгла маса за обсъждане на добрите практики свързани с опазване на околната среда и смекчаване измененията на климата. 

Производителите на плодове предлагат мерки, свързани с опазване на околната среда, предотвратяване на почвена, водна и ветрова ерозия, повишаване на почвеното плодородие увеличаване на хумуса и подобряване на условията за развитие на азотфиксиращи бактерии чрез регулиране на Ph, бобови култури седерати и влагозадържащи мероприятия и аерация на повърхностния почвен хоризонт.

Земеделците предлагат добри земеделски практики и интегрирано управление на вредителите без използване на химични средства за борба с вредителите. Те настояват в новата ОСП да се запазят част от мероприятията от мярка 10 на Програмата за развитие на селските райони,  в това число и за биоземеделието.

Контрол на почвената ерозия

За Контрол на почвената ерозия се предлага затревяване на междуредия и мулчиране на тревостоя. Трябва да се включат мероприятия и средства за механизирано раздробяване на клони и дървесни отпадъци от резитбата на овощните култури с цел мулчиране на вътрередовото и подкоронно пространство. Това ще доведе до ефективна борба с плевелите, увеличаване на активната биомаса и хумусното съдържание; задържане на влагата и подобряване на аерацията.

Контрол на водната ерозия

За контролиране на водната ерозия се предлага отваряне на бразди, в градини с наклонени терени. Предлага се и подпомагане на всички овощни градини с изградена система за капково напояване, което е 100% превенция на водна ерозия в сравнение с гравитачното.

Контрол на ветрова ерозия

Производителите на плодове предлагат като екологична практика в ОСП да се подпомага изграждането на защитни пояси около овощните насаждения с цел предотвратяване от ветрова ерозия. Самите овощни градини, изградени в региони с преобладаващи ветрове над 3-4 м/с, да се третират и подпомагат като защитни пояси срещу ветрова ерозия - в това число регион Сливен, Черноморска ивица и други. Предлага се изграждане на буферна зона за био-овощните градини за отделяне и защита от конвенционални насаждения.

Овощарите искат и запазване на български стари сортове но само тези с важно икономическо значение.

Добри земеделски практики 

Като добри земеделски практики, които да се подпомагат в ОСП има предложение за използване на природни продукти за нехимически контрол на вредителите, торене и защита от неблагоприятни а-биотични климатични условия през зимния и вегетационния периоди - цялостно варосване на овощните култури, предпазване от редица болести и неприятели, в това число и Нотриален рак-бяло гниене на дървесината, мразобойни рани, късни пролетни слани, силна слънчева радиация.

За интегрирано управление на вредителите без използване на химични средства и в защита на пчелите и полезните обитатели в овощните градини се предлага използване на био агенти. Синорите, терасите, единични дървета и лесозащитни пояси и други затревени участъци, които се намират вътре в овощните градини да се третират и подпомагат като места за опазване на полезните видове и биоразнообразието. 

Стопаните предлагат също Програма за овощарството по подобие на програмата за лозята за „събиране на реколтата на зелено” при екстремни метеорологични или пазарни условия.


© 2019 Агро Клуб - Selo.bg

  no till
  07.12.2019 г.
  6513
  Консервационното земеделие като еко технология за отглеждане на полски култури
  Консервационното земеделие може да се прилага като екологосъобразна технология за отглеждане на полски култури. Това предложиха от Националната асоциация на зърнопроизводителите ( НАЗ ) по време на Кръгла...
  Виж повече