Търсене

Проекти с подписани договори по ПРСР ще могат да се анексират заради covid-19

24.07.2020 г.
8415
Бенефициентите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020) ще имат възможност да анексират подписаните договори. От облекчението могат да се възползват кандидати с договори, по които е извършено окончателно плащане и са в мониторинг. Промяната цели да помогне кандидатите по-лесно да преодолеят определени затруднения, възникнали вследствие на мерките за ограничаване на пандемията от COVID-19, съобщават от Държавен фонд Земеделие.

Всеки бенефициент може да подаде индивидуално искане за изменение на договора за финансово подпомагане по ПРСР 2014-2020. В него трябва да бъде посочен периода, през който ползвателят е възпрепятстван да изпълнява критериите за подбор, ангажименти или други задължения, да опише конкретно кои са те, както и за какъв срок няма да може да ги изпълнява. При удовлетворяване на искането, срокът на мониторинг по конкретния проект ще бъде удължен с времето, през което ползвателят не е могъл да изпълнява поетите ангажименти. 

В случай че не подаде искане за сключване на анекс, при последващи извършвани проверки от страна на ДФЗ и констатиране на неизпълнение на заложените дейности, ползвателят няма да може да се позовава на непреодолима сила и извънредни обстоятелства, свързани с пандемията от COVID-19.

Чрез удължаване на мониторинговия период на проектите по ПРСР 2014-2020 се прилага гъвкав подход, който има за цел да облекчи кандидатите при изпълнение на поетите от тях ангажименти.

© 2020 Село - Selo.BG