Меню

Проверки за зелени плащания ще има от 15 Май до 15 Юли 2019

25.04.2019 г.
3390
Зелени директни плащания се отпускат на регистрираните земеделски производители за допустимите площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) при условие, че в стопанството, доколкото са приложими за неговия вид и размер, се изпълняват зелените изисквания. Въпреки че зеленото плащане се отпуска за изпълнението на екологични изисквания, зелено плащане се дава само за допустимите площи по СЕПП. Право на зелено плащане имат стопаните с обработваеми земи, трайни насаждения и постоянно затревени площи.

Зелените изисквания са 3:
- диверсификация на културите – за обработваемата земя в стопанството;
- запазване на постоянно затревените площи;
- поддържане на 5% от обработваемата земя като екологично насочени площи.

За площите, заети с трайни насаждения няма приложими зелени изисквания. По този начин земеделският стопанин може автоматично да получи зелено директно плащане за площите с трайни насаждения.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА КУЛТУРИТЕ
Стопанство с обработваема земя между 10 ха и 30 ха (включително) трябва да има поне 2 различни земеделски култури. Основната култура не трябва да обхваща повече от 75% от обработваемата земя. Стопанство с обработваема земя над 30 ха следва да има поне 3 различни земеделски култури. Основната култура не трябва да обхваща повече от 75% от обработваемата земя, а двете основни култури – не трябва да са повече от 95% от обработваемата земя.Изискването за диверсификация не се прилага, когато:
- повече от 75 % от обработваемата земя се използва за производството на треви или други тревни фуражи, засята е с бобови култури, оставена е под угар или съчетава тези употреби;
- повече от 75 % от отговарящата на условията за подпомагане земеделска 8 Министерство на земеделието, храните и горите Министерство на земеделието, храните и горите 9 площ е постоянно затревена площ, се използва за производството на треви или други тревни фуражи или за производството на култури под вода през значителна част от цикъла за отглеждане на културите, или съчетава тези употреби;
- Обработваемата земя в стопанството е до 10 ха;
- Кандидатът за подпомагане е бенефициент по схемата за дребни земеделски стопани.

Наличието на различните култури и техният дял на полето ще бъде проверено в периода 15 май-15 юли 2019 г. В този период следва да са налични всички култури (или поне ясно различими остатъци от културите), с които изпълнявате изискването за диверсификация.