Меню

Приет е бюджета за ОСП 2021-2027. Какви субсидии ще получи агро сектора?

21.07.2020 г.
4582
Приет е вече бюджета за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) в периода 2021-2027. Какви субсидии ще получи агро сектора?

След преговори, продължили четири денонощия, европейските лидери са се споразумели за бъдещата многогодишна финансова рамка (МФР) на Европейския съюз за следващия програмен период 2021 - 2027 г..

Бюджетът за земеделие е част от общия бюджет за природни ресурси и околната среда. Тя се състои от политики в областта на селското стопанство и морското дело, както и от действия в областта на околната среда и климата, като бюджетните кредити за поети задължения в това направление, няма да надвишават 356 374 млн. евро, от които 258 594 млн. евро ще бъдат разпределени за разходи, свързани с пазара, и директни плащания. Директните плащания съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013 и съгласно Регламента за стратегическите планове по Обща селскостопанска политика, няма да надвишават 239 916 млн. евро, съобщават от Европейския съвет, уточнява водещият сайт за професионалистите в земеделието - АгроКлуб.

Обща селскостопанска политика (ОСП)

Една реформирана и модернизирана обща селскостопанска политика ще осигури достъп до безопасни, висококачествени, питателни и разнообразни храни на приемливи цени. Тя ще подпомогне прехода към икономически, екологично и социално устойчив и пазарно ориентиран селскостопански сектор, както и развитието на жизнени селски райони. ОСП ще продължи да допринася за постигането на целите, заложени в Договорите, и ще осигурява справедлив жизнен стандарт за селскостопанската общност. ОСП ще зачита в пълна степен и изискванията, свързани с хуманното отношение към животните. Следва да се отчитат социалната структура на селското стопанство и структурните и природните различия между отделните селскостопански райони. 

Чрез нов модел на прилагане, който обединява двата стълба в един програмен документ — Стратегически план за ОСП — ще се осигури постигането на общите цели, поставени на равнището на ЕС. Новият модел на прилагане ще даде на държавите членки повече възможности за гъвкавост и ще допринесе за опростяването. Делът на разходите за ОСП, който се очаква да бъде предназначен за действия в областта на климата, възлиза на 40%. 

Общата селскостопанска политика за периода 2021—2027 г. ще продължава да се основава на следната двустълбова структура: 

а) Чрез стълб І (пазарни мерки и директни плащания) ще се предоставя пряко подпомагане на земеделските стопани и ще се финансират пазарните мерки. Той ще допринася, по-специално чрез нова екологична архитектура, за по-високо равнище на амбиция на общата селскостопанска политика в областта на околната среда и климата. Подобно на настоящия финансов период, мерките по стълб І ще бъдат изцяло финансирани от бюджета на ЕС. 

б) Чрез стълб ІI (развитие на селските райони) ще се предоставят конкретни климатични и екологични обществени блага, ще се подобрява конкурентоспособността на селскостопанския и горския сектор, ще се повишават диверсификацията на стопанската дейност и качеството на живот и труд в селските райони, включително в областите със специфични ограничения. Мерките по стълб ІI ще бъдат съфинансирани от държавите членки.

Стълб I: 

Външно сближаване 

Ще продължи външното сближаване на директните плащания. Всички държави членки с директни плащания на хектар под 90% от средната стойност за ЕС ще намалят с 50% разликата между средното равнище на своите текущи директни плащания и 90 % от средната стойност за ЕС на шест равни стъпки, започвайки през 2022 г. Това сближаване ще бъде финансирано пропорционално от всички държави членки. В допълнение всички държави членки ще разполагат с равнище от поне 200 евро на хектар, като всички държави членки ще трябва да достигнат ниво от поне 215 евро на хектар до 2027 г. 

Въвеждане на горна граница на директните плащания за големите земеделски производители 

На доброволен принцип ще бъде въведена горна граница на директните плащания от 100 000 евро за големите бенефициери. Тя ще се прилага само за основното подпомагане на доходите за устойчивост (BISS). При прилагането на горната граница държавите членки могат да приспадат от сумата на основното подпомагане на доходите за устойчивост на всеки бенефициер всички разходи, свързани с работната сила. 

Селскостопански резерв и финансова дисциплина 

В началото на всяка година в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) се създава резерв, чрез който да се оказва подкрепа на селскостопанския сектор с цел пазарно управление или стабилизация или в случай на кризи, засягащи селскостопанското производство или разпределение („селскостопански резерв“). Сумата по селскостопанския резерв е 450 млн. евро по текущи цени в началото на всяка година за периода 2021—2027 г. Неизползваните суми от резерва за кризи в селскостопанския сектор през финансовата 2020 година ще бъдат пренесени към финансовата 2021 година с цел формиране на резерва (точните години ще бъдат синхронизирани с преходния период на ОСП). Бюджетните кредити от селскостопанския резерв, за които не са поети задължения, се пренасят с цел финансиране на селскостопанския резерв. В случай че резервът бъде изчерпан, той ще бъде попълван от съществуващите приходи, предоставени на ЕФГЗ, наличните маржове в рамките на под тавана за ЕФГЗ или, в краен случай, чрез механизма за финансова дисциплина.

Механизмът за финансова дисциплина ще остане на разположение, за да се осигури спазването на подтавана на ЕФГЗ. 

Гъвкавост между стълбовете

Държавите членки могат да решат да предоставят като допълнително подпомагане:

• за мерки по програми за развитие на селските райони, финансирани от ЕЗФРСР през финансовите години 2022—2027, до 25% от годишните си национални тавани, определени в приложение IV към регламента на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, след приспадане на разпределените средства за памук, посочени в приложение VI, за календарните години 2021—2026. В резултат на това съответната сума повече няма да е налична за отпускане на директни плащания. Прагът може да бъде увеличен с 15 процентни пункта, при условие че държавите членки използват съответното увеличение за финансирани от ЕЗФРСР интервенции, насочени към конкретни цели във връзка с опазването на околната среда и във връзка с климата, и с 2 процентни пункта, в случай че държавите членки използват съответното увеличение за финансирани от ЕЗФРСР интервенции с цел подпомагане на млади земеделски стопани; 

• до 25% от разпределените средства за държава членка от ЕЗФРСР за финансовите години 2022—2027 към разпределените средства за държавата членка под формата на директни плащания, установени в приложение IV към регламента на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, за календарните години 2021—2026. В резултат на това съответната сума повече няма да е налична за подпомагане по линия на развитието на селските райони. Прагът може да бъде увеличен до 30% за държави членки с директни плащания за хектар под 90% от средната стойност за ЕС.

Стълб II 

Разпределение на помощта за развитие на селските райони 

Средствата, разпределени за ЕЗФРСР за периода 2021—2027 г., възлизат на 77 850 млн. евро, от които 0,25% ще се използват за техническо подпомагане от Комисията. За държавите членки, изправени пред особени структурни предизвикателства в селскостопанския сектор, или които са инвестирали много в разходи по стълб ІІ, или които трябва да прехвърлят по-големи суми към стълб І, за да увеличат степента на конвергенция, в рамките на цялостната обща сума се разпределят следните допълнителни средства: Белгия (100 млн. евро), Германия (650 млн. евро), Ирландия (300 млн. евро), Гърция (300 млн. евро), Испания (500 млн. евро), Франция (1 600 млн. евро), Хърватия (100 млн. евро), Италия (500 млн. евро), Кипър (50 млн. евро), Малта (50 млн. евро), Австрия (250 млн. евро), Словакия (200 млн. евро), Словения (50 млн. евро), Португалия (300 млн. евро), Финландия (400 млн. евро).

Предварително финансиране на развитието на селските райони

Първоначално предварително финансиране се изплаща на вноски, както следва: 
а) през 2021 г.*: 1% от сумата на подпомагането от ЕЗФРСР за цялата продължителност на стратегическия план по ОСП; 
б) през 2022 г.*: 1% от сумата на подпомагането от ЕЗФРСР за цялата продължителност на стратегическия план по ОСП; 
в) през 2023 г.*: 1% от сумата на подпомагането от ЕЗФРСР за цялата продължителност на стратегическия план по ОСП. 
* (точните години ще бъдат синхронизирани с преходния период на ОСП)

Проценти на съфинансиране в подкрепа на развитието на селските райони

Максималното процентно участие на ЕЗФРСР, което се определя в стратегическите планове по ОСП, е: 
а) 80% от допустимия публичен разход в най-отдалечените региони и малките острови в Егейско море по смисъла на Регламент (ЕС) № 229/2013; 
б) 85% от допустимия публичен разход в по-слабо развитите региони; 
в) 60% от допустимия публичен разход в регионите в преход; 
г) 65% от допустимия разход за плащания във връзка с природни или други специфични за района ограничения; 
д) 43% от допустимия публичен разход в другите региони. 

Минималното процентно участие на ЕЗФРСР е 20%. По-висок процент на съфинансиране – 80%, се прилага във връзка със задължения в областта на околната среда, климата и управлението; за специфични за района неблагоприятни аспекти, произтичащи от определени задължителни изисквания; за инвестиции в непроизводствени дейности; за подкрепа на европейското партньорство за иновации и за Leader. 100-процентно съфинансиране се прилага за средствата, прехвърлени към ЕЗФРСР.

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете