Търсене

Предложение за зелени схеми в ОСП: Интегрирано производство на растения

17.07.2020 г.
8755
Интегрираното производство на растения и растителни продукти е една от системите за производство и управление на обработките в стопанството, които са предложени от Земеделското министерство като възможност да бъде включена в Стратегическия план за подпомагане на сектор селско стопанство в новия програмен период на Общата селскостопанска политика като добра земеделска практика. (По темата четете  още: Консервационно земеделие - обработки за запазване на почвеното плодородие (АНАЛИЗ))

Интегрираното производство е сертифицирана система за качество за производство на земеделски култури, която поддържа опазването на околната среда, чрез интегрирано управление на вредителите (ИУВ) и намаляване на използването на ПРЗ. За разлика от биологичното земеделие, което изключва употребата на ПРЗ или минерални торове, при интегрираното производство те могат да се прилагат, но при определени условия. Интегрираното производство използва напредъка в технологиите при отглеждането и защитата на земеделските култури и съчетава различни методи и средства за управление на вредителите.

Всеки земеделски стопанин може да прилага интегрирано управление на вредителите като включи редица превантивни мерки за ограничаване разпространението на вредителите – като сеитбооборот, използване на подходяща земеделска техника, балансирано торене и поливане, санитарно-хигиенни мерки, защита на полезните организми, устойчиви/толерантни сортове растения и на стандартни/сертифицирани семена и посадъчен материал и др. Извършва се системно наблюдение на вредителите. При контролирането им се дава предимство на биологичните, физически, биотехнически и други нехимични средства, както и на ПРЗ с нисък риск. 

Интегрираното производство на растения и растителни продукти се извършва от земеделски стопани, които отговарят на изискванията по чл. 11 от Закона за защита на растенията. Интегрирано производство на растения и растителни продукти се извършва на земеделски култури, за които има разработени ръководства за интегрирано управление на вредителите. 

Общи принципи на интегрираното управление на вредителите 

Предпазването от вредители и/или тяхното ограничаване следва да се постига или подпомага основно чрез: а)  сеитбообращение на културите; б) провеждане на подходящи агротехнически мероприятия (например предварително подготвяне на разсадните лехи, време и гъстота на сеитба, подсяване, оптимално разстояние между културите, противоерозионни обработки, санитарни мерки и резитби); в) използване на подходящи устойчиви/толерантни сортове растения и на стандартни/сертифицирани семена и посадъчен материал; г) прилагане на балансирано торене, варуване, практики за напояване и дренаж; д) предотвратяване разпространението на вредни организми чрез прилагане на санитарни мерки (например чрез редовно почистване на машините и на оборудването); е) опазване и поддържане на полезните организми (например чрез прилагане на подходящи растителнозащитни мерки или чрез използване на екологични инфраструктури във или извън обработваемите площи). 

Вредителите трябва да се наблюдават с подходящи методи и средства. Такива методи следва да включват научнообосновани системи за предупреждаване, прогнозиране и ранно диагностициране, както и ползването на професионални консултации. 

На базата на резултатите от наблюдението професионалният потребител трябва да реши дали и кога да прилага мерки за растителна защита. Определящ фактор при вземането на решения са утвърдените прагове на икономическа вредност. Преди третиране по възможност трябва да се вземат предвид праговете на икономическа вредност, конкретните площи, култури и климатични условия. 

Устойчивите биологични, физически и други нехимични методи трябва да се предпочитат пред химичните методи, когато осигуряват задоволително равнище на контрол на вредителите. 

Прилаганите продукти за растителна защита трябва да бъдат селективни по отношение на целта и да имат минимални странични ефекти върху здравето на хората, полезните организми и околната среда. 

Трябва да се ограничава употребата на продукти за растителна защита и други форми на намеса до необходимата степен, например да ползва по-ниски дози, намален брой третирания или частично третиране (например ленточно или огнищно), когато прецени, че степента на риск за културата е приемлива и не се увеличава опасността за изграждане на устойчивост при вредителите. 

Когато има опасност от създаване на устойчивост, но опазването на културата изисква нееднократно прилагане на продукти за растителна защита, за да се запази ефективността на продуктите, трябва да се прилагат наличните стратегии срещу развитието на устойчивост. Това може да включва употребата на няколко продукта за растителна защита с различни механизми на действие.

На базата на данните за употребените продукти за растителна защита и данните за наблюдението на вредителите професионалният потребител проверява доколко са успешни прилаганите мерки за растителна защита.

Списъкът с добри земеделски практики е публикуван за обществено обсъждане на сайта на агроминистерството, раздел ОСП 2021-2027. До 10 август се приемат становища от заинтересованите страни, кои от добрите земеделски практики, представени в списъка, могат да намерят място като мерки в Стратегическия план за подпомагане на сектор селско стопанство в новия програмен период.


Село публикува и останалите предложения за добри земеделски практики в растениевъдство, животновъдство, пчеларство.

© 2020 Агро Клуб - Selo.bg

 

ПЪЛЕН ТЕКСТ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

СПИСЪК на земеделските практики от полза за климата и околната среда 4 KB (pdf) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА


 • консервационно земеделие
  16.07.2020 г.
  9907
  Консервационно земеделие - обработки за запазване на почвеното плодородие (АНАЛИЗ)
  Консервационното земеделие е една от земеделските практики, които могат да допринесат за опазването на околната среда и имат положителен ефект върху климата и природата. Консервационната обработка цели...
  Виж повече
 • Пчела
  16.07.2020 г.
  9208
  Предложения за екопрактики: Услуга „опрашване“, подвижно пчеларство и отглеждане на медоносни растения   
  Новата обща селскостопанска политика (ОСП) може да стимулира финансово услугата по осигуряване на естествено опрашване на растенията. Предложението е направено от Земеделското министерство и е представено за...
  Виж повече
 • ферма
  20.05.2020 г.
  8517
  Стратегическите планове за ОСП - с решаващо значение за бъдещето на агросектора
  Визията на Европейската комисия за бъдещата обща селскостопанска политика (ОСП) на Европа е за по-целенасочена, по-гъвкава и по-ефективна ОСП , а за да се постигнат тези цели е необхом нов начин на работа -...
  Виж повече
 • зелена архитектура ОСП
  30.12.2019 г.
  7417
  Зелената архитектура в Европа след 2020 г. - добри земеделски практики
  Зелената архитектура в новата обща селскостопанска политика на Европа ще включва всички аспекти, които допринасят за околната среда и климата. От една страна са еко схемите по директните плащания (Първи...
  Виж повече
 • зелена архитектура
  20.11.2019 г.
  47157
  Какво предвижда новата Зелена архитектура на ОСП 2021-2027 в детайли (АНАЛИЗ)*
  Предложението на Европейската комисия предвижда Новата зелена архитектура да включва базовите изисквания (т.нар. условност) и интервенциите, свързани с околна среда и климат в първи и втори стълб....
  Виж повече