Търсене

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. - въпроси и отговори

18.06.2020 г.
10322
Преброяване на земделските стопанства предстои през тази есен. То ще се проведе от септември до декември 2020 г. В интервю за Село от март т.г. Николай Маринов, директор на Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ в Министерството на земеделието, храните и горите съобщи, че "данните от преброяването са изцяло за нуждите на статистиката и няма да се използват за данъчни институции. Той призовава стопаните да дават точна и коректна информация.

Във връзка с предстоящото преброяване, от Земеделското министерство публикуваха подробна информация за целите и начина на провеждането му. 

Какво е преброяване на земеделските стопанства?
Преброяването на земеделските стопанства е задължителна статистическа операция за събиране, обработка и разпространение на данни за всички земеделски стопанства и земеделски стопани. Целта на преброяването е да актуализира данните за българското земеделие.
Република България, като член на Европейския съюз и част от Европейската статистическа система, е обвързана с ангажиментите, произтичащи от Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета.
Програма на преброяването на земеделските стопанства през 2020 година

Колко често се провежда преброяването на земеделските стопанства?
Преброяването на земеделските стопанства е най-голямото изчерпателно статистическо изследване в селското стопанство, което се провежда на всеки 10 години по препоръка на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO).

Кой ще проведе преброяването на земеделските стопанства в ЕС?
В рамките на Европейския съюз (ЕС) на всяка от държавите членки е възложено да събере набор от данни за земеделските стопанства над определени физически прагове в тяхната страна. Това означава, че ще бъдат събрани данни за най-много 10.5 милиона стопанства (данни за 2016 г.) в ЕС.
Държавите членки ще създадат екипи от надзорни органи и анкетьори, които да проведат преброяването на земеделските стопанства, което обикновено се наблюдава от държавни служители от статистическите служби и министерствата на земеделието.

Кой ще проведе преброяването в България?
Провеждането на преброяването в България през 2020 г. е ангажимент на Министерството на земеделието, храните и горите и областните и общинските му структури, както и други ведомства, организации и органи на местното управление.
При събиране на данните ще се ползват всички налични земеделски регистри, административни източници и проучвания. Анкетьори ще се свържат със земеделските стопани по интернет, по телефона, с писмо или чрез интервю лице в лице.
Предвижда се организиране на обучения на експерти, анкетьори, оператори, контрольори, с които ще се сключват граждански договори за изпълнение на дейностите за преброяването. Регламентирани са редът и начинът за получаването на обобщени данни вследствие на проведеното преброяване, поверителността на данните и опазването на статистическата тайна.

Кога ще се проведе преброяването на земеделските стопанства в България?
Анкетирането на земеделските стопанства в България започва на 1-ви септември и приключва на 18-ти декември 2020 г. До 18-ти септември 2020 г. се предвижда преброяването да се извършва по интернет чрез предоставяне на данни от земеделския стопанин с помощта на уеб-базирано приложение и попълване на електронен въпросник. В оставащия период данните ще бъдат събирани от анкетьори чрез интервю със стопанина или управителя на стопанството и попълване на въпросник на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане с помощта на преносимо електронно устройство.

Каква е ролята на българското законодателство при провеждане на преброяването?
Успешната организация за провеждането на преброяването на земеделските стопанства през 2020 г. се постига чрез изпълнението на определени специфични цели, разписани в Закона за преброяването на земеделските стопанства в Република България през 2020 година. Земеделското стопанство е дефинирано като обект на наблюдение при преброяването. Определени са методите за събиране на данни от земеделските стопани, прагът за земеделско стопанство, периодът на провеждане на преброяването, основните променливи, които ще се наблюдават, както и допълнително необходимата информация за разработване на политиката в областта на агроекологията.

Какви данни ще бъдат събрани?
С провеждането на преброяването в България ще се получи обобщена и изчерпателна информация за броя, типа и размера на земеделските стопанства, за юридическия статут, за използването на земеделската земя, за отглежданите селскостопански животни, за работната сила и други доходоносни дейности на стопанството, за биологичното земеделие, за сградите за животни и управление на оборския тор и други характеристики. За всяка от тези широки теми ще бъдат събрани значително количество данни. Например, ще има информация за размера на стопанствата, за броя на хората, които работят в стопанствата, тяхната възраст и пол, нивото на обучение на ръководителите на стопанствата, местата за настаняване на животни, информация за управлението на оборския тор и други показатели.
Наличието на статистически данни, съпоставими с тези на останалите държави членки относно структурата на земеделските стопанства, е важно за определяне развитието на Общата селскостопанската политика на Общността и ще определи насоките за развитие и на българското земеделие и превръщането му в модерно европейско земеделие. Качествената статистическа информация дава възможност за адекватно планиране, разработване, прилагане и мониторинг на националните политики и политиките на ЕС.

Задължително ли е участието в преброяването?
Съгласно Закона за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г. участието на земеделските стопанства, които отговарят поне на един от критериите, посочени в приложение № 2 към чл. 5, е задължително. Проучването обхваща всички земеделски стопанства и приносът на всяко стопанство е много важен.

Каква е сигурността на данните от преброяването?
При провеждане на преброяването се спазват всички нормативни изисквания за сигурност и защита на събраните данни. Събраните индивидуални данни са поверителни. Данните ще бъдат обработвани и използвани само за статистически цели и публикувани в обобщен вид.

Къде е публикувана информация за преброяването?
На интернет сайта на МЗХГ е публикувана информация за провеждане на преброяването на земеделските стопанства през 2020 г. Допълнителна информация за преброяването може да бъде получена по електронната поща на адрес        agri-census2020@mzh.government.bg. Може да се свържете и с областните дирекции „Земеделие“ на публикуваните на интернет сайта им телефони и електронни адреси.

Каква е ролята на Евростат?
Евростат отговаря за създаването на законодателството, установяващо рамката за преброяването на земеделските стопанства в ЕС. Неговата роля е да гарантира качеството на данните по отношение на точност, навременност, достъпност, съпоставимост и съгласуваност; да гарантира анонимността на индивидуалните данни; да осигури обобщени резултати или средни стойности за ЕС; да разпространи данните в своята база данни и да анализира резултатите. Комисията съфинансира земеделското преброяване чрез предоставяне на безвъзмездни средства.

Кога данните ще бъдат достъпни за обществеността?
При успешно провеждане на преброяването на земеделските стопанства в България през 2020 г. се предвижда на интернет страницата на МЗХГ да бъдат публикувани предварителни данни до края на 2021 г. Евростат ще започне да публикува резултати през втората половина на 2022 година.

Кой ще използва данните? Защо тези данни имат значение?
Резултатите от преброяването на земеделските стопанства ще бъдат използвани от обществеността, изследователите, земеделските стопани и политиците, за да разберат по-добре състоянието на селскостопанския сектор и влиянието на селското стопанство върху околната среда.

•    Преброяването ще предостави показатели за наблюдение и оценка на Общата селскостопанска политика (ОСП). През 2018 г. ОСП подкрепи земеделските стопани с 58.82 милиарда евро, което представлява почти 40% от общия бюджет на ЕС.

•    Данните ще помогнат да се идентифицират и отговорят на широк спектър от структурни въпроси, които биха могли да помогнат за рамкови политики, като например: „Кой ще се занимава със земеделие в бъдеще с толкова малко стопани на възраст под 40 години? Колко жени се занимават със земеделие? Изчезват ли семейните стопанства? Селското стопанство доминира ли се от големия бизнес? Има ли растеж в биологичното земеделие?

•    Данните ще помогнат за проследяване на редица агроекологични показатели, които разглеждат въздействието на селското стопанство върху околната среда. След преброяването ще бъде предоставена информация за редица политики, включително селскостопанската политика, политики в областта на околната среда, така наречената зелена сделка и политиката за селските райони. Как селското стопанство допринася както положително, така и отрицателно на околната среда (почвата, въздуха, водата, дивата природа и климата)? Как се променят производствените методи?
Преминава ли селското стопанство към поляризирана система, както на по-интензивно земеделие, така и на по-екстензивни земеделски системи?

•    Преброяването на земеделските стопанства представлява основата на селскостопанската статистическа система, която обхваща и данни за селскостопанската продукция, селскостопанските цени, икономическите сметки за селското стопанство и агроекологичната статистика. Тези статистики се събират годишно, а някои от тях и месечно.

© 2020 Село - Selo.BG 
 

 • преброяване земеделски стопанства 2020
  05.03.2020 г.
  9422
  Николай Маринов, МЗХГ: Броим земеделските стопанства от септември до декември 2020 г.
  През есента на 2020 г. ще се проведе преброяване на земеделските стопанства в България. Подробности разказа пред Село Николай Маринов , директор на Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ в...
  Виж повече