Търсене

Преброяването на земеделските стопанства започва от 1-ви септември

04.08.2020 г.
8536
През настоящата година предстои Преброяване на земеделските стопанства, което е най-голямото статистическо изследване в селското стопанство, и се провежда на всеки 10 години по препоръка на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO) във всички страни, членки на Европейския съюз.

Република България, като член на  Съюза и част от Европейската статистическа система, е обвързана с ангажиментите, произтичащи от Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета.

Провеждането на преброяването в България през 2020 г. е ангажимент на Министерството на земеделието, храните и горите и областните и общинските му структури и ще бъде проведено по предварително изготвени със съдействието на местната власт списъци.

Анкетирането на земеделските стопанства в България започва на 1-ви септември и приключва на 18-ти декември 2020 г. До 18-ти септември 2020 г. се предвижда преброяването да се извършва по интернет чрез предоставяне на данни от земеделския стопанин с помощта на уеб-базирано приложение и попълване на електронен въпросник. В оставащия период данните ще бъдат събирани от анкетьори чрез интервю със стопанина или управителя на стопанството и попълване на въпросник на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане с помощта на преносимо електронно устройство.

С провеждането на преброяването в България ще се получи обобщена и изчерпателна информация за броя, типа и размера на земеделските стопанства, за юридическия статут, за използването на земеделската земя, за отглежданите селскостопански животни, за работната сила и други доходоносни дейности на стопанството, за биологичното земеделие, за сградите за животни и управление на оборския тор и други характеристики. За всяка от тези широки теми ще бъдат събрани значително количество данни. 

Наличието на статистически данни, съпоставими с тези на останалите държави членки относно структурата на земеделските стопанства, е важно за определяне развитието на Общата селскостопанската политика на Общността и ще определи насоките за развитие и на българското земеделие и превръщането му в модерно европейско земеделие. Качествената статистическа информация дава възможност за адекватно планиране, разработване, прилагане и мониторинг на националните политики и политиките на ЕС. В тази връзка приносът на всяко стопанство е много важен.
Съгласно Закона за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г. участието на земеделските стопанства, които отговарят поне на един от критериите, посочени в приложение № 2 към чл. 5, е задължително. 

При провеждане на преброяването се спазват всички нормативни изисквания за сигурност и защита на събраните данни. Събраните индивидуални данни са поверителни. Данните ще бъдат обработвани и използвани само за статистически цели и публикувани в обобщен вид.

източник: ОД Земеделие - Търговище

 

 • ферма
  18.06.2020 г.
  10322
  Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. - въпроси и отговори
  Преброяване на земделските стопанства предстои през тази есен. То ще се проведе от септември до декември 2020 г. В интервю за Село от март т.г. Николай Маринов, директор на Главна дирекция „Земеделие и...
  Виж повече
 • преброяване земеделски стопанства 2020
  05.03.2020 г.
  9422
  Николай Маринов, МЗХГ: Броим земеделските стопанства от септември до декември 2020 г.
  През есента на 2020 г. ще се проведе преброяване на земеделските стопанства в България. Подробности разказа пред Село Николай Маринов , директор на Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ в...
  Виж повече