Меню

Почти червен картон получи България от ЕК за Стратегическия си план за земеделие 2023-2027

Министерството на земеделието публикува основните препоръки към българския Стратегически план за развитие на земеделието до 2027 година. Документът се състои от две части – препоръки и анализ на земеделието и развитието на селските райони, като всички те се основават на проучване на текущото състояние, нуждите и приоритетите за земеделието и селските райони в България.

Акцентирано е върху необходимостта страната ни да предвиди интервенции, които да доведат до създаването на предпоставки за подобряване на жизнеспособността и производителността на сектора чрез оптимизиране на структурата на фермите; чрез инвестиции в модернизиране на земеделските стопанства в сектора на зеленчуците, овощарството и тревопасните животни.

За повишаването на конкурентоспособността и пазарната ориентация е необходимо включването на мерки за внедряването на технологии, иновации, маркетингови инициативи, професионално обучение на фермерите и по-широко използване на инструменти за управление на риска.

В документа се посочва, че за подобряване на жизнеспособността на малките и на средните по размер стопанства с по-висок потенциал за развитие, е необходимо по-ефективно насочване на подпомагането на доходите, като например продължаване на прилагането на допълнителното преразпределително плащане и намаляването на плащанията. За да се постигне подобряване на позицията на земеделските производители във веригата за доставки на храни се препоръчва включването на мерки за подкрепа за преработката и маркетинга на земеделски продукти с висока добавена стойност (например схемите за качество на ниво ЕС и на национално ниво); и подобряване на позицията на земеделския производител чрез стимулиране на обмена на знания и мерки за насърчаване на различни форми на сътрудничество.

Препоръките за укрепване на грижите за околната среда включват справяне с нарастващите тенденции на емисии на парникови газове и амоняк, различни практики за намаляване на емисиите, по-амбициозни техники за управление на почвата, управление на негативните процеси на ерозията на почвата. За намаляване замърсяването на въздуха и емисиите на парникови газове според документа на ЕК е необходимо подобряване управлението на оборския тор (съхранение) и използване на оборския тор за устойчиво производство на биогаз.

Изведена е необходимостта от подобряване на адаптивността на селскостопанския и горския сектор към изменението на климата чрез икономия на вода чрез мерки за стимулиране адаптация на културите, ефективни напоителни системи в региони в зависимост от напояването и др. Препоръките включват и необходимостта от насърчаване на устойчивото управление на горите и залесяване, увеличаване на мултифункционалността, опазване на горите и възстановяване на горски еко-системи.

Българският стратегически план следва да допринесе за изпълнение на Европейската цел заложена в „Зелената сделка“ на ЕС във връзка с развитие на биологичното земеделие чрез подпомагане на прехода и производството по методите на биологичното земеделие.

За целите на засилване на социално-икономическата структура на селските райони и отговаряне на обществените изисквания е изведена препоръка за създаване на условия за заетост и подобряване на условията за развитие на бизнеса в селските райони чрез интервенции като инвестиции в увеличено широколентово покритие, подобрен достъп до финансиране, стартиране на бизнес и подпомагане на млади фермери, развитие на биоикономиката и др.

В документа се извежда необходимостта от продължаване на подкрепата за стратегически дългосрочни инвестиции в инфраструктура (напр. селски пътища и канализационни системи) и в услуги (свързани с медицинско осигуряване, образование и др).

В документа се посочва необходимостта от принос за постигането на целта на „Зелената сделка“ на ЕС чрез намаляване на продажбите на антимикробни средства чрез намаляване на употребата на антимикробни средства в животновъдството, като се използват всички налични инструменти, включително инструменти по ОСП, за подпомагане на земеделските производители чрез насърчаване на най-добрите практики за намалена и разумна употреба на антимикробни средства заедно с подобрено управление на стадата, биосигурност, предотвратяване и контрол на инфекциите. Необходими са мерки за подобряване на биосигурността на стопанствата и хуманното отношение към животните чрез подпомагане на практиките за управление в животновъдството и чрез насърчаване на най-добрите практики за отглеждане, превенция и контрол на инфекциите.

С цел да се осигури принос за изпълнение на целите на „Зелената сделка“ по отношение на по-намалената употреба на пестициди е изведена необходимостта насърчаване на устойчивото използване на пестициди, по-специално ЕК предоставя насоки към България за стимулиране внедряването на практики за интегрирано управление на вредителите.

За насърчаване и споделяне на знания, иновации и цифровизация в земеделието и селските райони и насърчаване на тяхното усвояване, според ЕК е необходим принос за изпълнение на целта на „Зелената сделка“, свързана с инвестиции за покритие на бърза широколентова връзка в селските райони, като същевременно се ускорява развитието на цифрови умения и умения за знания в селските райони и селското стопанство. За справяне с фрагментацията на Системата за знания и иновации в земеделието (AKIS), ЕК акцентира върху необходимостта от включване на интервенции, насочени към засилване ролята на съветите в земеделието и тяхното свързване, насърчаване обмена на знания, инвестиране в иновациите и обучението. Според Европейската комисия това би допринесло за увеличаване на устойчиви земеделски практики, нивото на цифровизация и съвместното създаване на иновации, които могат да насърчат екологичната устойчивост и конкурентоспособността на селскостопанския сектор.

Документът съдържа насоки и адресират специфичните икономически, екологични и социални цели на бъдещата ОСП и по-специално, необходимостта от принос на всяка държава-членка за изпълнение на Европейските цели на стратегията “От фермата до трапезата” и Стратегията за биоразнообразието.

  аграрна политика
  27.04.2022 г.
  4772
  Заради европейската аграрна политика у нас, броят на фермерите устойчиво намалява, за сметка на вноса на храни
  Заради налаганата европейска аграрна политика у нас, броят на фермерите устойчиво намалява - това са предимно фамилните, малки и средни фермери, за сметка на постоянно нарастващият внос и дистрибуция на...
  Виж повече
  ОСП изисквания
  28.06.2021 г.
  17069
  Споразумението за новата ОСП 2023-2027 е факт. Има ли България правилните приоритети?
  Временното политическо споразумение, постигнато от Европейския парламент и Съвета относно новата Обща селскостопанска политика (ОСП), въвежда по-справедлива, по-екологична и гъвкава ОСП. По-високите амбиции...
  Виж повече
  фермери
  07.12.2020 г.
  20603
  Близо 8000 фермери фалират за 1 година заради вредната ОСП на ЕС налагана в България
  Аграрен доклад 2020 (за 2019-а година) сочи допълнителен спад в броя на фермерите в България. Налаганата европейска аграрна политика у нас изкара за поредна година редица фермери извън сектора. Много...
  Виж повече
  ОСП бюджет
  21.07.2020 г.
  12011
  Бюджетът за ОСП 2021-2027 - директни плащания, тавани, селски райони
  След преговори, продължили четири денонощия, европейските лидери са се споразумели за бъдещата многогодишна финансова рамка (МФР) на Европейския съюз за следващия програмен период 2021 - 2027 г....
  Виж повече
  бюджет ОСП
  03.06.2020 г.
  8676
  Oбща селскостопанска политика - въпроси и отговори за бюджета на ЕС
  На 27 май 2020 г. Европейската комисия представи обширен план за възстановяване на Европа, за чието изпълнение ще бъде мобилизиран пълният потенциал на бюджета на ЕС. С плана ще се подпомогне...
  Виж повече
  Десислава Танева
  10.11.2019 г.
  85487
  Десислава Танева: Можем да направим ОСП адаптирана към националното си земеделие (ИНТЕРВЮ+ВИДЕО)
  Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите в интервю за Село по актуални въпроси на земеделието, агробизнеса и аграрната политика: Министър Танева, каква е позиция на МЗХГ относно...
  Виж повече