Търсене

Парламентът прие промени в ЗВМД относно регистрацията на фермите по чл. 137

29.07.2020 г.
9622
Народното събрание прие промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД) беше приет на второ четене днес. С тях отпадат всички изисквания за регистрация по член 137 от ЗВМД, касаещи Закона за устройство на територията, съобщи председателят на Комисията по земеделие Мария Белова.

Бяха гласувани преходни и заключителни разпоредби, които позволяват да бъде облекчен режимът за регистрация на фермите по чл. 137 от ЗВМД. В срок от 6 месеца след обнародване на промените в закона всички действащи животновъдни обекти трябва да бъдат регистрирани.

Промените се отнасят само до ферми в заварено положение. Новите стопанства ще трябва да имат регистрация по член 137, както по Закона за ветеринарномедицинската дейност, така и по Закона за устройство на територията.

Отпада също така изискването за представяне на технологичен проект на животновъдния обект. Стопанинът ще трябва единствено да декларира по какъв начин ще отглежда животните.

Изпълнителният директор на БАБХ със заповед утвърждава критерии за извършване на проверката на изпълнението и на изготвения доклад, както и за съответствие на определените от независимия оценител цени с пазарната стойност за конкретния вид и категория животни, за които не са определени пределни цени в Наредбата.

Нарочна комисия, в срок до 5 дни от извършване на проверката, изготвя становище до възложителя за приемане на оценителския доклад или за връщането му за преработване. Въз основа на становището на комисията, възложителят приема доклада или го връща с указания за цялостно или частично преработване. Когато оценителят откаже да преработи доклада си или той не съответства на критериите, не му се заплаща възнаграждение, а извършването на оценката се възлага на друг оценител.

Промените в Закона влизат в сила след обнародването им в Държавен вестник.

© 2020 Село - Selo.BG