Меню

Официално: Прием на проекти по мярка 6.3 - Млад фермер - започва в началото на Юли

27.06.2019 г.
12814
* обновена в 08.20ч., 27/06/2019

В началото на месец юли 2019 г. предстои отваряне на втория прием за проектни предложения  по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият размер на финансовото подпомагане се равнява на 22 млн. евро.

Ще бъдат подкрепени проекти, чието изпълнение ще допринесе за икономическото развитие и укрепване на малките земеделски стопанства, за подобряване опазването на околната среда и борба с климатичните промени  и проекти, чрез които ще се ускори модернизацията и технологичното обновление на малките земеделски стопанства.НССЗ  ще изготвя безплатно проектни предложения на кандидати, които отговарят на изискванията за допустимост по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. след подаване на заявление към НССЗ за получаване на консултантски пакет 5.1. от подмярка 2.1.2 Консултантски услуги за малки земеделски стопанства от ПРСР 2014-2020.

Експертите на НССЗ имат готовност, освен изготвяне на проектното предложение да съдействат и при електронното подаване на проектните предложения през  Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН  2020). http://eumis2020.government.bg/

Максималният размер на допустимите разходи за кандидат: 15 000 евро. Срокът за кандидатстване е 90 дни.


Изплащането на безвъзмездната финансова помощ ще се извършва на два етапа:
1- во плащане в размер на левовата равностойност на 10 000 евро – в срок до два месеца след сключване на административния договор;
2- ро плащане в размер на левовата равностойност до 5 000 евро, когато след извършена проверка Разплащателна агенция установи точното изпълнение на БП и е осъществена инвестиция в дълготрайни материални и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 лева.По мярка 6.3 приоритет ще бъде предоставян на:
проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и „Етерично-маслени култури“- максимален бр. точки 28 ;
кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни- максимален бр. точки 8;
проекти на земеделски стопанства в планински райони-максимален бр. точки 10.

Ще се подпомагат проектни предложения, получили не по-малко от 10 точки по критериите за подбор, от възможния максимален сбор от 46 точки.

По подмярката допустими за кандидатстване са физически лица навършили 18 години; еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) и дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон; кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.

  проекти по ПРСР - далавери, корупция, схеми
  17.06.2019 г.
  12580
  След проверките за селски туризъм, конкуренти в земеделието почват да се топят пред ДФЗ и МЗХГ
  След започналите масови проверки на обекти за селски туризъм , финансирани по ПРСР 2007-2013 и ПРСР 2014-2020, конкуренти в земеделието се окуражават, че с подетата вълна от страна на ресорните власти,...
  Виж повече
  прием на проекти по мярка 6.3
  07.06.2019 г.
  19544
  Млади фермери очакват прием на проекти по мярка 6.3
  Млади фермери очакват прием на проекти по мярка 6.3 от ПРСР през следващата седмица. Макар, че в индикативния график на ПРСР беше планувано стартът за прием на проекти по мярка 6.3 да започне през Май и да...
  Виж повече
  среща на младите фермери - Аграрен университет Пловдив
  30.05.2019 г.
  9838
  Министър Танева: В средата на Юни ще стартира прием по мярка 6.3 от ПРСР
  „Младите фермери са акцент в политиките на подкрепа в Общата селскостопанска политика, такива ще бъдат и в следващия програмен период“. Това обяви министърът на земеделието, храните и горите...
  Виж повече