Търсене

От 31 август стопаните кандидатстват за отстъпка от акциза за газьола (УКАЗАНИЯ)

28.08.2020 г.
10822
От понеделник, 31 август земеделските стопани ще могат да кандидатстват по схемата "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство". Вече са публикувани и Указанията за прилагане на държавната помощ. 

Държавната помощ се предоставя на земеделски производители в секторите "Растениевъдство" и "Животновъдство" под формата на намалена акцизна ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство.

Бенефициенти:
Земеделски стопани осъществяващи механизирани дейности в първичното селскостопанско производство.

Бенефициерите трябва да отговарят на следните изисквания:
 • Да са вписани в регистъра по чл. 7 от ЗПЗП;
 • Земеделските стопани следва да имат заверена регистрационна карта (по Наредба № 3/1999 г.) за стопанските 2018/2019 г. и 2019/2020;
 • Да нямат изискуеми публични задължения; Това обстоятелство се удостоверява след служебна проверка от служителите в съответната общинска служба по земеделие, които приемат заявленията за държавна помощ. В хартиеното досие на земеделския стопанин се прилага разпечатка от проверката, датирана и подписана от служителя, който я е извършил. Датата на проверката трябва да съвпада с датата на кандидатстване. В случаите когато при служебна проверка се установи, че земеделският стопанин има изискуеми публични задължения, същият има възможност (в рамките на срока за кандидатстване) да ги погаси и да представи удостоверение от НАП по чл. 87, ал. 6 от ДОПК за липса на такива. В тези случаи в хартиеното досие на земеделския стопанин се прилагат разпечатката от проверката, датирана и подписана от служителя, който я е извършил и удостоверението от НАП по чл. 87, ал. 6 от ДОПК (с дата по-късна от тази на служебната проверка).
 • Да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
 • Да не са в производство по ликвидация;
 • Да не са предприятия в затруднено положение, по смисъла на член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) 651/2014;
 • Да не са получили друго публично финансиране за същите приемливи разходи.
 • Да имат валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане за животни за 2019 година; земеделските стопани, отглеждащи видове и категории животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане за животни, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

Механизъм за предоставяне на помощта
Видът и площите на културите, съответно видът и броят на животните, се попълват в заявлението автоматично от софтуер и представляват допустимите за подпомагане площи по схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и установеният брой животни по схемите за обвързано подпомагане за животни. За видовете и категории селскостопански животни, неподлежащи на подпомагане по схемите за обвързано подпомагане за животни, информация (по отношение на броя) се взима от анкетния формуляр на земеделския стопанин за стопанската 2018/2019 г., който се попълва при (пре)регистрация по Наредба № 3/1999 г. Наличието на регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност се проверява (автоматично от модула за прием на заявления) в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

Максимално допустимото количество газьол в литри, за който може да се възстанови част от стойността на акциза, се изчислява съобразно Методика за определяне на  индивидуалните годишни квоти във връзка с прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”, въз основа на допустимите за подпомагане площи и/или установените животни/Интегрираната информационна система след извършване на проверките по чл. 37 от ЗПЗП.

Закупуването на газьола се доказва с фактури. Фактурите следва да бъдат издадени на регистрирания земеделски стопанин, който кандидатства за помощта. Чрез това изискване се доказва, че кандидатите са заплатили акциз върху закупеното гориво, което е използвано за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство. През 2020 г. се заявява за възстановяване акциз по фактури за закупен газьол през 2019 г.

За всеки земеделски стопанин се определя индивидуална годишна квота в литри, която е по-ниската от:
 • максимално допустимото количество газьол, и
 • количеството закупен газьол по фактури.
За определяне на индивидуалната годишна квота се взема предвид само количеството газьол от фактури, фигуриращи в дневниците за продажби на съответните доставчици, след проверка извършена от Националната агенция за приходите.

Отстъпката от стойността на акциза за литър закупен газьол се определя в левове по следната формула:
ОСА=ОРП/∑ИГКи,
където:
ОСА е отстъпката от стойността на акциза за литър закупен газьол;
ОРП е общият размер на държавната помощ;
ИГКи са индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани за съответната година в литри.

Отстъпката от стойността на акциза за литър закупен газьол е равна на частното от общия размер на държавната помощ и сбора от индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани за съответната година.

Отстъпката не може да надвишава разликата между размера на акциза за литър газьол, определен по реда на Закона за акцизите и данъчните складове, и минималната данъчна ставка за газьол за моторно гориво, определена в Таблица Б на Приложение І на Директива 2003/96/ЕО.

Срок за кандидатстване
Заявленията за ползване на отстъпката ще се подават от 31 август до 21 септември 2020 г. Документи ще се приемат в общинските служби по земеделие към областните дирекции "Земеделие" по постоянен адрес на физическите лица или по адрес на управление на юридическите лица. 

Бюджет на схемата
Съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., общият размер на сумата, подлежаща за възстановяване на земеделските стопани от акциза за газьола, използван от тях в първично селскостопанско производство, не може да надвишава 84 млн. лв.

Ставката на литър гориво ще бъде определена на по-късен етап, на базата на бюджета и сбора от индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани.

Допустими/приемливи разходи
За допустими/приемливи разходи се считат разходите за закупен газьол по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство. Земеделските стопани са задължени да заплатят минималната данъчна ставка за газьол за моторно гориво, определена в Таблица Б на Приложение І на Директива 2003/96/ЕО.

Помощта не покрива разходите, които земеделският стопанин е направил в превишение на индивидуалната му годишна квота, както и количествата газьол, които не са използвани за  дейности осъществявани в първичното производство на селскостопански продукти.

© 2020 Село - Selo.BG
 

ПЪЛЕН ТЕКСТ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Акциз - методика 2020 4 KB (docx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА
Акциз - Указания 2020 4 KB (docx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА
Акциз - опис на фактури - ИНСТРУКЦИИ 4 KB (docx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА
опис на фактури 2020 4 KB (xlsx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА
Заповед 4 KB (pdf) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА


 • горива акциз 2020
  27.07.2020 г.
  9214
  И тази година стопаните получават 84 млн. лв. отстъпка от акциза за газьола
  Земеделските стопани ще получат през 2020 г. до 84 млн. лв. по схемата "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство"....
  Виж повече