Търсене

Отварянето на мярка 11 Биоземеделие е все по-близо след обнародване на новите правила

24.04.2020 г.
10649 1
Дългоочакваното отваряне на мярка 11 Биологично земеделие от Програмата за развитие на селските райони е все по-близо, след като днес в Държавен вестник се обнародва Наредба № 4 за прилагането на мярката.

След няколко нулеви години, заради липса на средства, мярката трябва да бъде отворена с бюджет от 40 млн. евро, прехвърлени от други мерки на ПРСР след съгласуване и одобрение от Европейската комисия. Според предварително анонсирана информация от земеделския министър Десислава Танева, приемът на заявления по мярка биоземеделие ще бъде отворен на 27 април. 

Кои са новите моменти за предстоящия прием по мярка Биоземеделие?

След приключване на петгодишния период на ангажимента по съответното направление, той може да бъде удължаван ежегодно, но не по-късно от кампания 2022 г.

За кандидати, които удължават ангажимента си, както и за тези, които поемат нов ангажимент през кампания 2020 г.,за култури от групата на полските, включително фуражни, както и от групата на ароматни и медицински растения, са в сила следните условия: 
 
 • за площите до 50 ха подпомагането е в размер на 100% от годишното плащане на хектар;
 • за площите над 50 ха до 65 ха подпомагането е в размер на 50% от годишното плащане на хектар;
 • за площите над 65 ха подпомагането е в размер на 10% от годишното плащане на хектар.
Изчислението на финансовата помощ за всеки отделен кандидат за подпомагане се извършва въз основа на средния размер на нивата на плащане за съответната група култури към съответните декларирани площи, е записано в Наредбата.
 
Новост за кампания 2020 г. е, че бенефициентите, които удължават поетия си многогодишен ангажимент или поемат нов такъв, ще получат компенсаторно плащане за постоянно затревени площи по направление Биологично растениевъдство при спазване на съотношението минимум 1 животинска единица на 2 ха., като животните трябва да са преминали периода на преход към биологично производство към 31 декември 2019 г. Постоянно затревени площи, заявени без животни, няма да се подпомагат по мярка Биоземеделие.
 
През 2020 г. няма да се подпомагат площи, животни и пчелни семейства, които са в период на преход.

Площи, животни и пчелни семейства, които участват в продължаващ ангажимент или, с които се поема нов ангажимент по подмярката, трябва да са с биологичен статут към 31 декември 2019 г. 
 
Стопани, приключили 5-годишния си ангажимент през 2019 г. по мярката, могат да удължат изтеклия им ангажимент като продължат изпълнението му с първоначално одобрените площи и/или добавят нови биосертифицирани площи, без да поемат нов ангажимент.
 
Дава се възможност на земеделски стопани, които до момента не са били участници по мярка 11 Биологично земеделие да поемат нови 5-годишни ангажименти
 
В Преходните и заключителни разпоредби на документа се посочва, че ангажиментите, които продължават след текущия програмен период и съдържат клауза за преразглеждане, се приспособяват към правната рамка на следващия програмен период. В случай на надхвърляне на изискванията, земеделските стопани могат да откажат да приспособят ангажимента си към условията на новата правна рамка, като уведомят ДФЗ - РА, в срок 20 работни дни от деня на обнародването/публикуването им. В случай че земеделските стопани не приемат да приспособят ангажимента си към новата правна рамка, те могат да се откажат от изпълнението на ангажимента, без да възстановяват средства.
 
Няма да се допускат за участие в нови ангажименти площи, животни и пчелни семейства, за които земеделските стопани са изпълнявали ангажимент по мярка 11 Биоземеделие до момента.
 
Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в Държавен вестник -  24 април 2020 г. 

© 2020 Село - Selo.BG
 

 • пшеница
  26.03.2020 г.
  8436
  ЕК не одобри предложената занижена ставка за полски култури по мярка Биоземеделие
  Европейската Комисия е изпратила официално становище относно предложеното прехвърляне на средства в размер от 40 млн. евро от резерва на ПРСР 2014-2020 г. към бюджета на мярка 11 „ Биологично земеделие “, за...
  Виж повече
 • пшеница
  22.02.2020 г.
  8625
  Субсидирането на полските култури по мярка Биоземеделие все още се дискутира с ЕК (ВИДЕО)
  Новите изисквания, по които ще се кандидатства по мярка 11 Биологично земеделие от Програмата за развитие на селските райони, все още нямат официално одобрение от Европейската комисия и могат да претърпят...
  Виж повече
 • биоземеделие
  12.02.2020 г.
  10650
  Нов прием по мярка Биоземеделие на ПРСР през 2020 г. - какви са промените?
  При одобрение от Европейската комисия за прехвърляне на 40 млн. евро, към мярка 11 " Биоземеделие " от Програмата за развитие на селските райони, през тази година предстои мярката да бъде отворена. Михаил...
  Виж повече
 • Цветан Цеков
  05.02.2020 г.
  8759
  Цветан Цеков: Трябва да отпаднат биофермерите, които създават лош имидж на сектора! (ВИДЕО)
  Държавната администрация трябва да си свърши работата и да започнат да се отсяват реалните биопроизводители от тези, които създават лош имидж на сектора. Това каза в интервю за Село Цветан Цеков ,...
  Виж повече
 • 03.02.2020 г.
  8634
  Д-р Стоилко Апостолов: Биосекторът трябва да получава повече добавена стойност! (ВИДЕО)
  След три поредни нулеви години за биоземеделието у нас, през 2020 г. най-после ще има прием по мярка 11 Биоземеделие на Програмата за развитие на селските райони, в която могат да се включат нови...
  Виж повече
 • био пшеница
  12.11.2019 г.
  81751
  50 млн. лева от парите за биопроизводство са усвоени от фалшиви биофермери
  50 млн. лева или 30% от парите за биологично производство по мярка 11 на Програмата за развитие на селските райони са усвоени от нереални биофермери. Темата коментира пред БНР Албена Симеонова, председател...
  Виж повече