Търсене

ОСП след 2020 г.: България иска малките стопани да останат извън изискването за ЕНП 

18.02.2020 г.
8686
Поддържане на непроизводствени площи за подобряване на биологичното разнообразие в земеделските стопанства е заложено в новата Обща селскостопанска политика като стандарт за Добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) 9. Основната цел на ДЗЕС 9 е да подобри състоянието на биоразнообразието във фермите чрез поддържането на екологично насочени площи.  

На заседание на Специалния комитет по селско стопанство (СКСС), държавите от Европейския съюз са провели дискусия за съдържанието на текста на стандарта ДЗЕС 9. Еврокомисията предлага чрез този стандарт да се определи минимален размер от земеделските площи, който да бъде използван за не-производствени характеристики, съобщава Министерството на земеделието. 

Финландия, по време на председателството си предложи минималният дял на не-производствените площи да се изчислява спрямо обработваемата земя и трайните насаждения и да може да включва и междинни култури и площи, заети с азотфиксиращи култури. 

Държавите членки имат различни позиции по съдържанието на този стандарт. Основният дискусионен елемент е за вида на земята, която да се отделя за не-производствени характеристики, междинни култури и азотфиксиращи култури.

Някои държави считат, че цялата земеделска площ трябва да бъде покрита от това задължение за опазване на биоразнообразието във всички ферми. Други предпочитат да прилагат задължението само за обработваемите земи в съответствие с настоящите правила. Някои страни предлагат минималният процент на земята, използвана за не-производствени характеристики да бъде включен в Регламента за Стратегическия план, а не да се разреши всяка страна да определя различен дял. Според тях, по този начин ще се осигурява равна основа за прилагане в целия ЕС, ще се избегне вариация в процента между различните държави-членки и ще се предотврати риска фермерите да бъдат третирани различно според страната, в която се намират. 

В настоящия период, не-производствените характеристики са част от зелените задължения. Практиката не е задължителна за всички фермери, а само тези с обработваема земя над 15 ха трябва да осигурят, че 5% от тяхната земя е покрита от екологично насочени площи. 

Хърватското председателство посочва, че не-производствените характеристики ще станат част от условността и ще бъдат задължителни за фермерите, независимо от размера на площите. 

По време на заседанието на Комитета по селско стопанство стана ясно, че болшинството от държавите на ЕС са на мнение, че стандартът ДЗЕС 9, касаещ вида на земята, предназначена за не-производствени площи и обекти, трябва да се отнася до обработваемата земя, като бяха изказани различни мнения относно определянето на този процент. Голяма част от страните посочват, че делът трябва да бъде в рамките на 5%. 

България и редица държави, изразиха искане да се даде възможност страните да продължат да прилагат съществуващите в момента облекчения за малките стопани до определен праг на площта. Хърватското председателство съобщава, че ще обмисли и предложи вариант.

© 2020 Село - Selo.BG


 

 • зелена архитектура ОСП
  30.12.2019 г.
  7527
  Зелената архитектура в Европа след 2020 г. - добри земеделски практики
  Зелената архитектура в новата обща селскостопанска политика на Европа ще включва всички аспекти, които допринасят за околната среда и климата. От една страна са еко схемите по директните плащания (Първи...
  Виж повече
 • зелена архитектура
  20.11.2019 г.
  47289
  Какво предвижда новата Зелена архитектура на ОСП 2021-2027 в детайли (АНАЛИЗ)*
  Предложението на Европейската комисия предвижда Новата зелена архитектура да включва базовите изисквания (т.нар. условност) и интервенциите, свързани с околна среда и климат в първи и втори стълб....
  Виж повече