Меню

Одобрени са условията за прилагане на Стандартите за добро земеделско и екологично състояние (СПИСЪК с ДЗЕС)

Със заповед на министъра на земеделието и храните са одобрени условията за прилагане на Стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС).

Стандартите отчитат екологичните и климатичните предизвикателства и новата екологичната архитектура на Общата селскостопанска политика и имат за цел да допринесат за развиването на устойчиво земеделие в ЕС. Прилагането им е част от система за предварителни условия, свързани с по-амбициозни ангажименти в областта на околната среда и климата.

В заповедта са посочени изискванията към стандартите:
  • ДЗЕС 1: Поддържане на съотношението на постоянно затревените площи (ПЗП) към земеделската площ на национално ниво и на ниво стопанство;
  • ДЗЕС 2: Опазване на влажни зони и торфища;
  • ДЗЕС 3: Забрана за изгаряне на стърнища;
  • ДЗЕС 4: Изграждане (поддържане) на буферни ивици по протежението на водните течения;
  • ДЗЕС 5: Управление на обработката на почвата, намаляване на риска от деградация на почвата и ерозия, включително отчитане степента на наклона;
  • ДЗЕС 6: Поддържане на минимална почвена покривка през периоди и на площи, които са най-чувствителни;
  • ДЗЕС 7: Сеитбооборот (ротация) на културите върху обработваема земя, с изключение на култури, отглеждани под вода;
  • ДЗЕС 8: Минимален дял от обработваемата земя, предназначен за непроизводствени нужди и обекти; запазване на особеностите на ландшафта и забрана за рязане на живи плетове и дървета през размножителния период и през периода на отглеждане на птиците върху цялата земеделска площ.;
  • ДЗЕС 9: Забрана за преобразуване или разораване на постоянно затревените площи, определени като екологично чувствителни в зоните на НАТУРА 2000;

В документа е записано още кои земеделски стопани са задължени да спазват Стандартите, както и предвидените изключения.

С публикувания нормативен акт се отменя Заповед № РД 09-122/23.02.2015 г. на министъра на земеделието и храните.
Пълния текст на заповедта можете да видите тук: https://www.mzh.government.bg/bg/sektori/rastenievadstvo/dobri-zemedelski-i-ekologichni-usloviya/

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете