Търсене

Обществено обсъждане на зелените мерки, които ще се финансират в новата ОСП - до 10 август

16.07.2020 г.
8520
Земеделското министерство представи списък с добри зелени практики (виж приложения файл след текста - бел.ред.), въз основа на който ще се разработят новите еко-схеми по директните плащания, както и мерки в рамките на втори стълб (ПРСР) в Общата селскостопанска политика, която ще започне да се прилага от началото на 2023 г.    

В селскостопанската политика на ЕС след 2023 г. се предвижда в рамките на директните плащания да бъдат разработени доброволни за земеделските стопани еко-схеми, които ще бъдат под формата на плащане на база хектар или животинска единица. Те следва да надграждат задължителните изисквания, предвидени в системата на предварителни условия (познати като изисквания за кръстосано съответствие). Плащането по еко-схемите ще възнаграждава онези стопани, които извършват селскостопански практики, благоприятни за околната среда и климата или като компенсация за въвеждането на тези практики, съобщиха от Министерството. 

В изготвения списък на добри земеделски практики за околната среда, който е представен пред земеделския бранш в сряда, се набляга на необходимостта от запазване структурата на почвата, увеличаване съдържанието на органичен въглерод и устойчива употреба на препарати за растителна защита. Представят се практики, които водят до намаляване на парниковите газове, опазване на природните ресурси, и др. Предлага се прилагането на консервационно земеделие с цел запазване на почвения ресурс, интегрирано производството на растения и растителни продукти и биологично  производство. 

Важни практики в растениевъдството са изборът и селекцията на подходящи сортове, приспособени към изменения на климата. Обсъдено е управлението на хранителните вещества и торенето, както и ефективното напояване на културите. Разгледани са методите за борба с вредителите, болестите по растенията и борбата с ерозията, съобщават от Министерството. 

Дискусионен акцент са били управлението на елементите на ландшафта и пасищата и агролесовъдството, както и опазването и възстановяването на биологичното разнообразие. 

В областта на животновъдството е необходимо въвеждане на високи стандарти за хуманно отношение към животните, надхвърлящи задължителните стандарти, както и опазване на застрашените от изчезване местни редки породи. В тази връзка се предлагат практики за намаляване на емисии на нитратите във водите, отделени от селскостопански източници и прилагане на стратегии за балансирано хранене. Предложен е метод за ефективно оползотворяване на биомаса с животински произход. 

Друг акцент на срещата е поставен върху ролята на сектор „Пчеларство“ за опазване на биоразнообразието. Представиха се добри земеделски практики за сътрудничество между растениевъди и пчелари, в областта на  естествено опрашване, засяване на медоносни растения с цел осигуряване на разнообразна паша, както и практикуването на подвижно пчеларство. 

Списъкът с добри земеделски практики е публикуван за обществено обсъждане на сайта на агроминистерството, раздел ОСП 2021-2027. До 10 август се приемат становища от заинтересованите страни, кои от добрите земеделски практики, представени в списъка, могат да намерят място като мерки в Стратегическия план за подпомагане на сектор селско стопанство в новия програмен период.

© 2020 Агро Клуб - Selo.bg

 

ПЪЛЕН ТЕКСТ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

СПИСЪК на земеделските практики от полза за климата и околната среда 4 KB (pdf) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА


 • ОСП
  20.05.2020 г.
  9237
  Земеделие в унисон с природата - ЕК прие две ключови стратегии за агросектора
  Две важни стратегии, пряко свързани с развитието на агросектора, прие днес Европейската комисия. И двете са в съответствие с Европейския зелен пакт (т.нар. Зелена сделка) - Стратегия за биологичното...
  Виж повече
 • зелена архитектура ОСП
  30.12.2019 г.
  7417
  Зелената архитектура в Европа след 2020 г. - добри земеделски практики
  Зелената архитектура в новата обща селскостопанска политика на Европа ще включва всички аспекти, които допринасят за околната среда и климата. От една страна са еко схемите по директните плащания (Първи...
  Виж повече
 • органично земеделие
  14.12.2019 г.
  25107
  Как се прави органично земеделие на 1500 метра в планината! (ИНТЕРВЮ)
  Екологичните механизми, които земеделието може да използва под формата на кредит от Природата вече са изчерпани. Нужна е осъзната промяна към производство на чиста храна и към възстановяване на вече...
  Виж повече
 • no till
  07.12.2019 г.
  6036
  Консервационното земеделие като еко технология за отглеждане на полски култури
  Консервационното земеделие може да се прилага като екологосъобразна технология за отглеждане на полски култури. Това предложиха от Националната асоциация на зърнопроизводителите ( НАЗ ) по време на Кръгла...
  Виж повече
 • no till земеделие
  21.10.2019 г.
  131767
  Истината за No-Тill земеделието в България (АНАЛИЗ)
  Тенденцията на навлизане и прилагане на нулеви почвообработки No till е факт у нас през последните години и все повече земеделци обръщат поглед към тази технология. В държави като САЩ и Украйна, където...
  Виж повече