Меню

Обнародвани са важни промени касаещи кметовете на всички села в България

06.01.2021 г.
3740
Обнародвани са важни промени касаещи кметовете на всички села в България. От сега нататък всеки Общински съвет трябва да приема финансова рамка за бюджета на всяко едно Кметство.

Промените са част от предложените преди няколко години законови актуализации от страна на  Асоциация на българските села за въвеждане на реформа в местното самоуправление и увеличаване на участието на кметовете на села в решенията за развитие на селските региони, както и увеличаването на техните правомощия.

Когато се финансират обекти на територията на Кметствата и възложител е кметът на Общината, кметовете на Кметства и кметските наместници се включват в състава на комисиите по Закона за обществените поръчки, участват при съставянето на актове и протоколи по време на строителството и в комисиите за въвеждане в експлоатация.

При отдаването под наем, под аренда, при ползването на дървесина и недървесни продукти и при разпореждането с имоти вещи - общинска собственост, но на територията на населеното място, не по - малко от 30 на сто от постъпленията се ползват за изграждане, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура на територията на Кметството и дейности от местно значение.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, приет от 44-то Народно събрание на 10 декември 2020 г. Издаден в София на 16 декември 2020 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат. Министър на правосъдието: Десислава Ахладова

 1. В чл. 21, ал. 1 т. 6 се изменя така: „6. приема и изменя годишния бюджет на общината, включително и показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за районите, кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му.“

§ 2. В чл. 44, ал. 1 т. 5 се изменя така: „5. организира изпълнението на общинския бюджет, включително своевременното изпълнение на утвърдените от общинския съвет показатели по чл. 52, ал. 2 за районите, кметствата и населените места с кметски наместници.“

ЦЕЛИЯТ ТЕКСТ ВИЖТЕ НА 14-а СТРАНИЦА ОТ ДОКУМЕНТА:

 

ПЪЛЕН ТЕКСТ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Закон за местно самоуправление 2.02 MB (pdf) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА


Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете