Меню

НССЗ ще изготвя безплатни проекти за млади фермери в селата

18.10.2022 г.
2380
НССЗ е одобрена за изпълнение на проект, който ще осигури възможност за безвъзмездно изготвяне на проектни предложения на земеделски стопани за кандидатстване по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г.

На 04.10.2022 г. между НССЗ, Министерство на земеделието и ДФЗ-РА беше сключен договор за изпълнението на проект „Предоставяне от НССЗ на консултантски пакет А2Б на млади земеделски стопани“ по подмярка 2.1.1 „Консултантски услуги за земеделски и горски стопани“ от мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от ПРСР 2014-2020 г.

Този ангажимент ще позволи на експертите от НССЗ да подпомагат кандидатите по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ в подготовката и подаването на проектните предложения, като разработват безвъзмездно бизнес план и основна информация, и оказват съдействие за попълване на изискваните документи. Също така ще предоставят информация и съвети за изискванията, условията и дейностите, които младия земеделски стопани трябва да спазва и извършва по време на изпълнение на проектното предложение.

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ е насочена към подпомагане процеса на създаването на жизнеспособни и устойчиви земеделски стопанства, както и насърчаване на икономическото и социалното развитие в селските  и създаването на работни места.

Подпомагат се земеделски стопани на възраст от 18 навършени до 40 навършени години (включително), регистрирани за първи път като такива по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, който са започнали стопанска дейност не по-малко от 24 месеца от датата на подаване на заявлението за финансова помощ. Те трябва да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО ) в границите между 8000 евро и 16 000 евро включително.

Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е не повече от левовата равностойност на 25 000 евро.
Подкрепата ще осигури възможност за младите земеделски стопани да се установят успешно като управители на техните стопанства, включително чрез възможността да реализират проектни предложения чрез подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. Това от своя страна ще спомогне за повишаване на конкурентоспособността и устойчивото развитие на стопанствата им.

Чрез подмярка 2.1.1 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г., НССЗ, успешно е изготвила над 2 000 проектни предложения на млади земеделски стопани кандидати по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020 г. за приемите през 2015 и 2019 година.     
   
Съгласно индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014-2020 г. за 2022 г. се очаква да стартира прием по подмярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ в периода октомври – ноември 2022 г.

Може да се свържете с Териториален областен офис на НССЗ, за да се консултирате с нашите експерти за възможностите за развитие на Вашето стопанство.

Информация за  телефоните за връзка с екипите от ТОО на НССЗ може да намерите тук.

  биоземеделие
  14.10.2020 г.
  9037
  Биологичните земеделци могат да внасят предложения в ЕК за новите правила
  Биологичните земеделци могат да внасят предложения в ЕК за новите правила по отношение на развитието на биологичното земеделие в новата ОСП 2021-2027. Всеки, който желае може да изпрати своята позиция,...
  Виж повече
  наръчник зелени практики
  08.09.2020 г.
  9460
  Мария Христова: Науката и земеделците предлагат добри екопрактики за новата ОСП (ИНТЕРВЮ II част)
  Наръчникът за добри земеделски практики в новата Обща селскостопанска политика ( ОСП ) има доброволен характер и  цели да представи на земеделските стопани информация за земеделски практики, които...
  Виж повече
  Landini REX
  06.08.2020 г.
  8689
  НССЗ изготвя безплатно проекти за агробизнес инвестиции на малки стопанства
  Националната служба за съвети в земеделието - НССЗ изготвя безплатно бизнес планове за земеделски стопани, по подмярка  4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за...
  Виж повече
  мярка 6.3 ПРСР
  10.03.2020 г.
  10478
  НССЗ прави безплатно проекти по мярка 6.3 за малки стопанства на ПРСР 2014-2020
  Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) изготвя безплатно бизнес планове за кандидатстване на земеделските стопани по мярка 6.3 "Стартова помощ за развитие на малки стопанства" от ПРСР 2014-2020...
  Виж повече
  НССЗ организира във Варна семинар за болестите в житните култури (ПРОГРАМА)
  03.12.2018 г.
  1463
  НССЗ организира във Варна семинар за болестите в житните култури (ПРОГРАМА)
  Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) в партньорство с Технически Университет - Варна,организират утре 4-и Декември семинар свързан с проблемите и икономическите последствия при...
  Виж повече
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете