Търсене

НССЗ изготвя безплатно проекти за агробизнес инвестиции на малки стопанства

06.08.2020 г.
8411
Националната служба за съвети в земеделието - НССЗ изготвя безплатно бизнес планове за земеделски стопани, по подмярка  4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.. Приемът на проекти по мярката беше отворен в средата на юли и продължава до 18 септември 2020 година.

По подмярка 4.1.2. ще се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез изпълнението на някои от следните действия:

► модернизиране или увеличаване на наличните производствени материални и/или нематериални активи;
► подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията; създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед;
► повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства или производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства;
► инвестиции в машини, оборудване и съоръжения за опазване на околната среда, или
► изграждане, реконструкция/рехабилитация на съоръжения и оборудване, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода за напояване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата;
► инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за съответните стопанства.

Общият размер на средствата по процедурата възлиза на 9 779 000 лв.

Минималният размер на общите допустими разходи по подмярката за един проект е 2 444,75 лв., а максималният размер е 48 895 лв. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за проекти за колективни инвестиции е 136 906 лв.

Повече информация за условията за кандидатстване може да намерите на интернет страниците на Министерство на земеделието, храните и горите и тази на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН).

На 20 юли 2020 г. със заповед на Изпълнителния директор НССЗ стартира прием заявления за получаване на консултантски пакет ТП 5.2а, който включва изготвяне на бизнес план и основна информация за проектно предложение на земеделски стопани, кандидати по подмярка 4.1.2. Заявления могат да се подават в териториалните областни офиси на НССЗ до 16 септември 2020 г.

Експертите от офисите на НССЗ имат готовност да предоставят безплатно информация и съвети относно кандидатстване по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ и през настоящия прием. Безплатно е изготвянето и попълването на бизнес план, както и съдействието при подготовката на проектното предложение и подаването му чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване в ИСУН.

През 2018 г. експертите на НССЗ са предоставили 4 084 консултации на 3 388 бр. лица по подмярка 4.1./операция 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“.

По време на първия прием по подмярка 4.1.2. бяха приети 151 заявления за предоставяне на ТП 5.2а, като за периода на прием в ИСУН бяха подадени 149 проектни предложения - изготвени от НССЗ (от общо 268 подадени).

© 2020 Село - Selo.BG

 • малки стопанства проекти
  17.07.2020 г.
  8672
  Отвори приемът на проекти за подпомагане на малки стопанства по ПРСР
  Започна приемът по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на...
  Виж повече
 • зеленчуци
  06.05.2020 г.
  8764
  Ивана Мурджева: Семейните ферми се нуждаят от генерално нова политика! (ИНТЕРВЮ)
  Запазването на малките семейни ферми и преработватели изисква цялостна промяна в политиката по отношение на тях, а не частични кризисни мерки. За тези най-малки производители няма да е от полза...
  Виж повече