Търсене

Нов прием по мярка Биоземеделие на ПРСР през 2020 г. - какви са промените?

12.02.2020 г.
10693
При одобрение от Европейската комисия за прехвърляне на 40 млн. евро, към мярка 11 "Биоземеделие" от Програмата за развитие на селските райони, през тази година предстои мярката да бъде отворена. Михаил Карабельов от дирекция Развитие на селските райони в Земеделското министерство разясни новите условия за прием по мярката през 2020 г. пред земеделски стопани от област Сливен.

С очакваното отваряне на мярката се дава възможност на кандидатите да удължат непосредствено изтичащия им ангажимент като продължават изпълнението му с първоначално одобрените площи и/или добавят нови биологично сертифицирани площи, без да поемат нов ангажимент, не по-късно от 2022 година.

Дава се възможност на земеделски стопани, които до момента не са били участници по мярка 11 „Биологично земеделие“ да поемат нови 5-годишни ангажименти. Експертът обясни, че първите години ще се финансират от настоящата ПРСР, а след това - от средствата за биологично земеделие, предвидени в Стратегическия план. 
Няма да се допускат за участие в нови ангажименти площи, животни и пчелни семейства, за които земеделските стопани са изпълнявали ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ до момента.

През 2020 г. няма да се подпомагат площи, животни и пчелни семейства, които са в период на преход.

Новост е, че за кампания 2020 г. бенефициентите, които удължават поетия си многогодишен ангажимент или поемат нов такъв ще получат компенсаторно плащане за постоянно затревени площи по направление „Биологично растениевъдство“ при спазване на съотношението минимум 1 животинска единица на 2 ха., като животните трябва да бъдат биологично сертифицирани. Постоянно затревени площи, заявени без животни, няма да се подпомагат по мярка Биоземеделие!

Площи/животни/пчелни семейства, които участват в продължаващ ангажимент или с които се поема нов ангажимент по подмярката трябва да са с биологичен статут към 31 декември 2019 г. По този начин ще се гарантира, че изпълнението на биологичния ангажимент ще обхване цялата календарна година.

Кандидати, които удължават ангажимента си или поемат нов такъв и заявяват култури от групите на полски култури, включително фуражни, ароматни и медицински могат да получат 100% от размера на изчислената ставка за първите 50 хектара от стопанството. За площите над 50 хектара ще се предоставя подпомагане в размер на 5% от годишното плащане, каза още Михаил Карабельов. 

София Белчева, © 2020 Село - Selo.BG


 

 • 03.02.2020 г.
  8691
  Д-р Стоилко Апостолов: Биосекторът трябва да получава повече добавена стойност! (ВИДЕО)
  След три поредни нулеви години за биоземеделието у нас, през 2020 г. най-после ще има прием по мярка 11 Биоземеделие на Програмата за развитие на селските райони, в която могат да се включат нови...
  Виж повече
 • Зелена седмица 2020
  20.01.2020 г.
  8456
  Десислава Танева: Биосекторът е зает основно от малки и средни производители!
  Биопроизводството в Европейския съюз и в България е с растящ тренд. В същото време значителна част от площите, върху които се произвеждат биопродукти, поради недостига на бюджет по мярката за...
  Виж повече
 • биоземеделие
  15.01.2020 г.
  8480
  Комитетът по наблюдение на ПРСР одобри промени по мярка 11 Биоземеделие 
  Комитетът за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони - ПРСР 2014-2020 обсъди и прие предложението на Управляващия орган (УО) на Програмата за промяна в текста на мярка 11 „Биологично...
  Виж повече