Меню

Нов модел на финансиране по Пчеларската програма ще бори злоупотребите 

16.10.2019 г.
118536
На 15 октомври изтече срокът за прилагане на Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2017 – 2019 г. През 2020 г. започва новият 3-годишен период, която ще се прилага до 2022 г. За обществено обсъждане е публикуван проект на Наредбата, по която ще се изпълняват мерките по Програмата.

Нов модел на финансиране, за да се избегнат злоупотребите 
От предложение проект става ясно, че се предлагат мерки срещу злоупотреби при прилагане на Пчеларската програма. За първи път в новия тригодишен период е променен моделът на финансиране на разходите за закупуване на ветеринарномедицински продукти (ВМП), извършване на лабораторни анализи за изследване на физикохимичните показатели на пчелния мед, както и за закупуване на кошери, отводки и пчелни майки. 
В предходните програми се възстановяваше фиксиран в програмата % от одобрените разходи при спазване на лимити за отделните активи/ВМП, определени със заповед на министъра. При този начин на финансиране се наблюдаваше тенденция на изкуствено завишаване на пазарните цени на активите/ВМП, както и формиране на неусвоен ресурс по Програмата, поради първоначално заявяване и одобряване на инвестиционни разходи с начислен ДДС, които впоследствие се изплащат без ДДС. В новата Програма е предвидено финансирането на тези разходи да се извършва въз основа на фиксирани ставки (финансова помощ). Тези ставки са разписани в текста на Програмата, като по мярка Б за закупуване на  ветеринарно-медицински продукти са определени ценови групи, въз основа на определените със заповед на министъра на земеделието, храните и горите лимити за 2019 г. Най-високият размер на финансовата помощ е в девета ценова група и е в размер до 9,80 лева на пчелно семейство. Този размер представлява 81,7 % от стойността на най-високия лимит за ВМП за 2019 г. (12 лв.). Стойността на финансовата помощ за ВМП във всяка от останалите ценови групи е изчислена съобразно лимита за всеки от продукт за 2019 г. спрямо този процент. Сдружаване на пчеларите
В условията за подпомагане са посочени допустимите кандидати за подпомагане по всяка една мярка от Програмата. По част от мерките, бенефициери могат да са сдружения на пчелари, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза, групи и организации на производители на пчелен мед и пчелни продукти (признати по съответния ред от министъра на земеделието, храните и горите), като целта е да се засили ролята на пчеларските сдружения и да се насърчат земеделските стопани – пчелари да се сдружават за по-добро представяне на пазара на произведените от тях продукти. 

Активи за подпомагане
В отделни приложения към проекта на Наредба са посочени всички активи (ВМП, пчеларско оборудване  за първичен добив и обработка на пчелния мед, прикачен инвентар за подвижно пчеларство, модели кошери), които кандидатите могат да заявят за подпомагане по отделните мерки и дейности от НПП 2020 – 2022. В приложения са разписани и критериите за оценка на проектите за осъществяване на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти, както и за оценка на заявленията по инвестиционните дейности от мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“ и мярка В „Рационализиране на подвижното пчеларство“, както и по мярка Д „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз“.

Документът е публикуван за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации до 11 ноември 2019 г. 


© 2019 Агро Клуб - Selo.bg
 

ПЪЛЕН ТЕКСТ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Проект на Наредба - НПП 2020-2022 4 KB (docx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА
Проект на Доклад (мотиви) - НПП 2020-2022 4 KB (docx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА


  пчеларство
  26.09.2019 г.
  46619
  Нови предизвикателства за българския мед заради безмитен внос от Южна Америка
  "Пчеларите в Европейския съюз са поставени пред редица трудности, произтичащи от промяна в климата, ефекта от монокултурното земеделие, използването на различни препарати и др. За голяма част от пчеларите в...
  Виж повече
  програма по пчеларство
  26.06.2019 г.
  1952
  Европейската комисия одобри Националната програма по пчеларство
  Европейската комисия одобри Националната програма по пчеларство на България за периода 2020-2022 г. Общият й бюджет е в размер на 6,4 млн. лв. за всяка една от трите години на прилагането. 50% от средствата...
  Виж повече
  ОСП след 2020: Директни плащания на пчелно семейство за опрашване
  11.12.2018 г.
  4111
  ОСП след 2020: Директни плащания на пчелно семейство за опрашване
  Повече подкрепа за пчеларския сектор, която да бъде финансово подплатена в новата Обща селскостопанска политика /ОСП/, иска евродепутат Момчил Неков. Той внесе предложения за изменения в новата ОСП във...
  Виж повече