Търсене

Нов закон за храните прие Народното събрание

27.05.2020 г.
8834
Изцяло нов Закон за храните прие на второ гласуване днес Народното събрание. Той е част от законодателната инициатива на Министерството на земеделието, храните и горите и е изготвен с участието на представители на всички заинтересовани страни – представители на компетентните министерства и ведомства, на хранителната индустрия, на търговията и на потребителските организации, съобщи председателят на Комисията по земеделие в Народното събрание Мария Белова. 

Целта на Закона е да гарантира висока степен на защита на здравето и интересите на потребителите по отношение на храните, както и да осигури прилагането на правото на Европейския съюз и на националните мерки в областта на храните за намаляване на сивия сектор при производството, преработката и дистрибуцията на храни. С него се прецизират изискванията за безопасност на храните към бизнес операторите от хранителния сектор и към обектите за производство, преработка и дистрибуция.

Определят се компетентните органи на национално ниво и условията за осъществяване на официален контрол върху храните - Българската агенция по безопасност на храните и Регионалните здравни инспекции към Министерството на здравеопазването (само за минерални и изворни води). По този начин ще се гарантира прилагането на унифицирани процедури при осъществяване на официален контрол върху храните и ще се постигне осъществяване на координиран контрол за съответствие с изискванията на европейското право и българското законодателство в тази област.

Предвидено е създаването на публичен национален регистър на всички обектите за производство, преработка и дистрибуция на храни, който БАБХ ще поддържа на интернет страницата си. Същият регистър ще има и за бутилираните минерални и изворни води.

Законът регламентира основните изисквания към опаковането, етикетирането и рекламата на храните. Информацията на храните на етикета ще бъде задължително на български език и няма да се допуска допълнително облепване на етикетиран продукт с информация, различна от първоначалната.

Със закона се въвежда изрична забрана за реклама на генетично модифицирани храни и на храни, забранени за употреба от деца. Забранява се още рекламирането на храни и напитки, съдържащи съставки и вещества с хранителен или физиологичен ефект като мазнини, трансмастни киселини, сол и захар, които не отговарят на изискванията за здравословно хранене.

За първи път се регламентират изискванията за търговия с храни от разстояние. Въвежда се регистрация на превозните средства за транспортиране на храни от животински произход, както и такива от неживотински произход като брашно, хляб, хлебни и сладкарски изделия.

Ще бъде създаден Национален съвет по храните като постоянен консултативен орган, координиращ държавната политика в сектор "Храни".

Завишени са санкциите за производителите при установени нарушения. До 6 000 лв. глоба или имуществена санкция ще плати този, който не пусне контролен орган на територията на обекта при проверка. Глоба ще има и за този, който не предостави на контролните органи необходимите документи и данни или възпрепятства изпълнението на служебните им задължения. При неспазване на хигиенните изисквания в обекти на производители, преработватели и търговци на храни санкцията е до 4 000 лв.

Определени са условията и реда за извършване на дейности по хранително банкиране и дарение на продукти. Въвеждат се процедурите, които отбелязват храните при дарение и самия процес, регламентират се условията, при които може да се дарява един продукт. Законът регулира целия производствен процес. Създава се Национален съвет като постоянен консултативен орган, който ще координира държавната политика в сектор „Храни“, като в него ще са включени представители на всички заинтересовани страни.

© 2020 Село - Selo.BG

 • земеделие
  21.05.2020 г.
  8502
  От фермата до трапезата - Как могат да се постигнат високите цели на стратегията?
  В стратегията "От фермата до трапезата" Европейската комисия поставя много високи и амбициозни цели по отношение на селскостопанския сектор. Как Комисията смята, че те могат да се постигнат? Село...
  Виж повече