Меню

Нови правила за риболов в Средиземно и Черно море от 2020 г.

16.12.2019 г.
6292
Днес Съветът на Европейския съюз  прие регламент за определяне на ограниченията на улова за 2020 г. по отношение на някои рибни запаси в Средиземно и Черно море.

За първи път се приема самостоятелен регламент за възможностите за риболов едновременно за Средиземно море и за Черно море след влизането в сила през 2019 г. на Многогодишния план за запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море (Многогодишен план).

Приетите правила включват:

Максимално допустимо риболовно усилие, изразено в брой риболовни дни, за някои рибни запаси в западната част на Средиземно море. Максимално допустимото риболовно усилие е намалено с 10% спрямо изходното равнище в Многогодишния план и се прилага за Испания, Франция и Италия.

Възможности за риболов и други мерки, договорени в рамките на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM). Тези мерки включват например период на забрана за риболов на европейска змиорка в цялото Средиземно море и ограничения на улова и на риболовното усилие за дребни пелагични видове в Адриатическо море.

Автономна квота за цаца в Черно море, приложима за България и Румъния и определена на нивото, което е необходимо, за да се запази сегашното равнище на смъртност от риболов. Възможностите за риболов на калкан в Черно море бяха договорени в рамките на GFCM.

Взетите решения се основават на най-добрите налични научни становища, предоставени от Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР), Научния консултативен комитет на GFCM по въпросите на рибарството (SAC) и Работната група на GFCM за Черно море (WGBS), и са в съответствие с принципите на реформираната обща политика в областта на рибарството (ОПОР).

GFCM е регионална организация за управление на рибарството, която отговаря за опазването и управлението на живите морски ресурси в Средиземно и Черно море. Европейският съюз е член на GFCM, заедно с България, Гърция, Испания, Италия, Кипър, Малта, Румъния, Словения, Франция и Хърватия. Приетите в рамките на GFCM мерки са обвързващи за нейните членове.

Регламентът ще влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз и ще се прилага от 1 януари 2020 г.

© 2019 Агро Клуб - Selo.bg