Меню

Нова мярка и нови условия за подпомагане на лозаро-винарския сектор

22.01.2020 г.
8024
Нова мярка „Събиране на реколтата на зелено“ ще се прилага по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г. Събиране на реколтата на зелено представлява пълното отстраняване на гроздовете, докато все още не са узрели, като по този начин добивът от съответната площ се намалява до нула.Това е кризисна мярка, която ще се прилага в случай на прогнозиран дисбаланс на пазара в лозаро-винарския сектор с цел стабилизиране на равновесието между търсенето и предлагането в сектора. 

Финансовата помощ по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ ще се предоставя като обезщетение с фиксиран размер за хектар и няма да надвишава 50 на сто от сумата на преките разходи за операциите по отстраняването на гроздовете и на загубата на приходи, произтичаща от отстраняването.

По мярка „Инвестиции в предприятия“ е предвидено подпомагане за дейности по строително-монтажни работи за изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сграда, предназначена за: производство на вино (от обработка на гроздето до бутилиране и етикетиране на виното в изба), контрол на качеството на виното – анализиращи лаборатории, съхранение на виното, предлагане на виното и подобряване на инфраструктурата в предприятието, като създаването на изцяло нови предприятия не е обект на подпомагане по мярката. 
 
Поради разширения обхват на допустимите дейности по мярка „Инвестиции в предприятия“ е увеличен и максималният размер на помощта по един проект от 600 000 евро на 800 000 евро, а максималният размер на всички разходи по проекти, подадени от един кандидат за целия период на Националната програма от 1 500 000 на  2 000 000 евро. 

По мярка „Застраховане на реколтата“ е определен период на прием от 1 май до 30 юни всяка година, като този период е съобразен със застрахователната практика в лозаро-винарския сектор. От наредбата е премахнато изискването за предоставяне на цифрови географски данни за застрахованите площи, тъй като тази процедура утежнява прилагането и не е предвидена в приложимото европейско законодателство.

По мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя е намален максималният размер на всички разходи по проекти, подадени от един кандидат в рамките на един прием - от 3 000 000 лв. на 1 500 000 лева, респективно и максималният размер на подпомагането за един кандидат в рамките на целия програмен период – от 6 000 000 лв. на 4 500 000 лв. Така се дава възможност по-голям брой проекти да се възползват от финансова помощ по мярката. 

По мярка „Популяризиране в трети държави“ е предвидено изискването за пазарен дял да бъде относимо само към професионалните организации, организациите на производители и асоциациите на организации на производители, да бъде намалено от 10% на 6% и да бъде условие за допустимост по мярката. За търговските дружества е предвидено като условие за допустимост делът на приходите им от дейността в лозаро-винарския сектор да бъде минимум 50% от общите приходи на фирмата. Облекчена е и цялостната процедура по оценяване на промоционалните проекти за реклама на вино, като е заличено изискването за разглеждане на проектите от Комисия за оценка на проектите.

Новите условия и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. са в сила от 14 януари 2020 г. с изменение на Наредба № 6.

© 2020 Агро Клуб - Selo.bg

  реклама на вино
  20.01.2020 г.
  8093
  Повече пари за реклама на българско вино през 2020 г. в държави извън ЕС
  През тази година българските производители и търговци на вино ще получат по-високо финансиране, за да рекламират виното си в чужбина. Вместо 50% безвъзмездна помощ, както през 2019 г., през настоящата...
  Виж повече
  вино
  03.10.2019 г.
  72519
  Красимир Коев: Винарите да усвояват по-активно парите за реклама на вино! (ИНТЕРВЮ)
  10 млн. евро е бюджетът, с който може да се рекламира българското вино в чужбина. Възможност за това дава мярката Промоции в трети страни от Националната лозаро-винарска програма, като субсидирането е 80%, а...
  Виж повече
  грозде
  02.10.2019 г.
  71053
  ИАЛВ ще прилага мярка за прибиране на гроздето на зелено от 2020 г.
  По искане на лозаро-винарския бранш, Изпълнителната агенция по лозата и виното залага в Националната лозаро-винарска програма мярката за прибиране на гроздето на зелено. Това съобщи в интервю за Село...
  Виж повече