Меню

Нови критерии за подбор на проекти по мярка Стартова помощ за малки стопанства на ПРСР

15.01.2020 г.
8750
В рамките на проведеното днес (15 януари 2020 г.) 14-то заседание на Комитетът за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 прие промени и допълнения на критериите за подбор на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП), свързано с предстоящия целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“.
 
Разгледаните днес критерии, отразяват приетите предложения на заинтересованите страни,  обсъдени в рамките на проведената на 10 януари 2020 г. Тематичната работна група за изготвяне и съгласуване на критериите за подбор на проектни предложения по подмерки 4.1, 5.1 и 6.3, съобщават от Национална селска мрежа.
 
Критериите за подбор на проектни предложения по подмярка 6.3., които ще се прилагат при предстоящия целеви прием са следните:
 

Приоритет № 1 „Проектни предложения, които се изпълняват в сектор „Животновъдство““- 30 максимален брой точки

 
Критерий за оценка 1.1 Проектни предложения на кандидати, които към момента на подаване на проектното предложение имат регистрирани животновъдни обекти за  дребни преживни животни, свине или птици с по-голям брой животни; минимално изискване: Когато СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва животни от приоритетните сектори, 1 евро СПО, формиран от отглежданите към момента /или към момента на унищожаване на животните в животновъдния обект/ на кандидатстване животни от приоритетните сектори, се умножава по коефициент 0,00375– 30 т.
 
Приоритет № 2 „Проектни предложения, които се изпълняват в сектор „Животновъдство““- 20 максимален брой точки
 

Критерий за оценка 2.1 Проектни предложения на кандидати, чиито животни са били унищожени (убити) в следствие на заболяване от Африканска чума по свинете, Чума по дребните преживни животни и Инфлуенца (грип) по птиците.- 20 т.

 
Приоритет № 3 „Проектни предложения на  кандидати, в райони с установено огнище на заболявания.* “- 15 максимален брой точки
 
Критерий за оценка 3.1 Проектни предложения подадени от кандидати,  чиито животновъден обект/обекти към момента на подаване на проектното предложение са разположени в населено място с установено огнище на заболяване от: Африканска чума по свинете, Чума по дребните преживни животни и Инфлуенца (грип) по птиците- 15 т.

Критерий за оценка 3.2 Проектни предложения подадени от кандидати,  чиито животновъден обект/обекти към момента на подаване на проектното предложение са разположени в община с установено огнище на заболяване от: Африканска чума по свинете, Чума по дребните преживни животни и Инфлуенца (грип) по птиците- 10 т.

Критерий за оценка 3.3 Проектни предложения подадени от кандидати,  чиито животновъден обект/обекти към момента на подаване на проектното предложение са разположени в административна област с установено огнище на заболяване от: Африканска чума по свинете, Чума по дребните преживни животни и Инфлуенца (грип) по птиците- 5 т.
 

Приоритет № 4 „Проектни предложения представени от кандидати, с по- малък размер на СПО на земеделското стопанство“- 15 максимален брой точки
 

Критерий за оценка 4.1 Проектни предложения подадени от кандидати,  чиито земеделските стопанства имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 2000 евро и 3999 евро, към момента на подаване на проектното предложение- 15 т.

Критерий за оценка 4.2 Проектни предложения подадени от кандидати,  чиито земеделските стопанства имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 4000 евро и 5999 евро, към момента на подаване на проектното предложение- 10 т.

Критерий за оценка 4.3 Проектни предложения подадени от кандидати чиито, земеделските стопанства имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро, към момента на подаване на проектното предложение- 5 т.
 

Приоритет № 5 „Проектни предложения на кандидати в планински райони“- 10 максимален брой точки
 

Критерий за оценка 5.1 Проектни предложения на кандидати, чиито земеделски стопанства (животновъдният обект/обекти и използваните земеделски площи) изцяло са разположени в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват – приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 20 от 26.02.2008 г., в сила от 26.02.2008 г.- 10 т.

Критерий за оценка 5.2 Проектни предложения на кандидати, чиито животновъден обект/обекти в стопанството изцяло са разположени в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват – приета с ПМС № 30 от 15.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 20 от 26.02.2008 г., в сила от 26.02.2008 г.- 5 т.
 

Приоритет № 6 „ Проектни предложения на кандидати с  образование в областта на ветеринарната медицина“- 10 максимален брой точки
 

Критерий за оценка 6.1 Проектни предложения от кандидати, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на ветеринарната медицина- 10 т.

Критерий за оценка 6.2 Проектни предложения, представени от кандидати, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на животновъдството- 5 т.
 

По така приетите критерии сборът на максималния брой точки е 100. Ще се подпомагат проектни предложения, получили най-малко 15 точки съгласно критериите за оценка на проекти.

 
*Максималният брой точки по Приоритет № 3 е 15 точки, като оценката се получава в зависимост от съответствието на проектното предложение с един от критериите за оценка /№3.1, №3.2 или №3.3/, като не се натрупват точките по отделните критерии за оценка.
 
Очаква се публикуването на пълния пакет материали от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020  от 14-то заседание на Комитета по наблюдение.

© Село - Selo.bg

  мзхг
  11.11.2019 г.
  80613
  През 2020 г. ще стартират приеми по 11 мерки и подмерки от ПРСР 2014-2020
  През 2020 г. ще стартират приеми по 11 мерки и подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. с бюджет близо 114 млн. евро . Това стана ясно по време на заседание на Комитета за...
  Виж повече
  прасета прием прокети
  05.09.2019 г.
  2508
  Подготвят целеви прием на проекти по мерки 4.1 и 6.3 за свиневъди
  Министерството на земеделието, храните и горите работи по отварянето на целеви приеми на проекти по Програмата за развитие на селските райони за изграждане на мерки за биосигурност срещу чума в свиневъдните...
  Виж повече