Търсене

Нови задължения за животновъди и ветеринарни лекари влизат в сила от днес

14.02.2020 г.
11386
Законът за ветеринарномедицинската дейност е обнародван в Държавен вестник днес, а последните промени, които се въвеждат с него целят ясна информация, идентификация и профилактика на всички животни в страната. Пред земеделски производители в Сливен д-р Деница Динчева от Дирекция Животновъдство в Земеделското министерство представи новите моменти в ЗВМД

Облекчен и безплатен режим за регистрация на личните стопанства

Отпада изискването стопаните да подават лично заявление  за регистрация в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). Заявлението ще се подава при кмета или кметския наместник, който в 10-дневен срок ще го предостави в ОДБХ.

В срок от 7 дни от получаване на заявленията, директорът на ОДБХ назначава комисия за извършване на проверка на личното стопанство за спазване на изискванията на Наредба 44 от 2006 г. В комисията участват официален ветеринарен лекар и кмет или кметски наместник.

Комисията  представя на директора на ОДБХ становище с предложение за регистрация или отказ. 

Когато при проверката се установи, че обектът не отговаря на ветеринарномедицинските изисквания, комисията дава писмено предписание на заявителя, в което определя и срок за отстраняване на пропуските. Ако стопанинът отстрани пропуските преди изтичане на посочения в предписанието срок, той писмено информира директора на ОДБХ, чрез лице от кметството и до 7 работни дни се извършва повторна проверка на обекта, обясни д-р Динчева. 

Организация на ветеринарномедицинското обслужване - Регистрирани ветеринарни лекари (РВЛ)

С цел засилване на биосигурността във фермите и намаляване на риска от разпространение на заболяванията по животните, не се позволява на РВЛ, сключили договори за профилактика със собственици на индустриални ферми за свине и птици, да сключват такива и със собственици на лични стопанства.

Общото събрание на съответната областна колегия на БВС с решение определя регистриран ветеринарен лекар за всяко населено място в съответната област. Разпределението на регистрираните ветеринарни лекари по населени места се публикува на интернет страницата на БВС и се оповестява по подходящ начин във всяко кметство за прилежащата му територия.

Собственици на лични стопанства могат да сключват с РВЛ по избор договори за лечение на болестите по животните, когато не са съгласни с определения им такъв.

При прекратяване на договора собственикът е длъжен в срок от 7 дни от прекратяването му да сключи договор с друг ветеринарен лекар. Смяната на ветеринарния лекар може да се извършва до два пъти в рамките на една календарна година през месец януари, съответно месец юни.

Въз основа оценката на риска и капацитета на животновъдните обекти ще се регламентира честотата на посещенията в обектите. Целта на мярката е ранно откриване и докладване на заболяванията по животните въз основа на установените неидентифицирани животни в нерегистрирани обекти.

Допълнителни задължения на собствениците на животни 
 
Да осигурят и спазват мерките за биосигурност;
Да оказват на съдействие при извършването на проверки в техния обект;
Да съхраняват в животновъдния обект, на електронен и/или хартиен носител, всички документи, свързани с дейността на обекта и с животните в него и ги предоставят на компетентните органи при поискване;
Изпълняват  програми за самоконтрол на заболявания за съответния вид животни, утвърдени от директора на ОДБХ;
Населване на  животни в животновъдни обекти само след писмено разрешение на директора на ОДБХ;
Изготвят план за прилагане на спешни мерки при констатиране на заразна болест в животновъдните обекти, с изключение на личните стопанства.

Кметове и кметски наместници

Допълнителни задължения за предприемане на мерки за намаляване на риска от възникване и разпространение на заразни болести по животните,
В случаи на възникване на такива - оказване на съдействие на органите на БАБХ при прилагането на мерки за тяхното ограничаване и ликвидиране.

БАБХ

Създава се възможност на БАБХ да възлага на специализирани фирми изпълнението на някои от мерките при ограничаване и ликвидиране на болестите по животните (унищожаване, загробване на животните). Целта е да се освободи ресурс, който предоставя по-големи възможности да извършват епизоотични проучвания за определяне и контролиране на всички възможни рискове и ефективността на прилаганият официален контрол, посочи д-р Деница Динчева.

Обезщетения

С промените в ЗВМД е актуализиран е редът и начина за определяне и изплащане на обезщетенията на собствениците на животни, засегнати от епизоотични рискове. Разрешението за населване на обект след като в него е било констатирано огнище се извършва само след писмено разрешение, предварителна оценка на риска от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) и при спазване на изискванията на процедура, одобрена от изпълнителния директор на БАБХ, съгласувана от директора на ЦОРХВ; оценката на риска се извършва за съответната административна област, в която се намира животновъдният обект в срок до 30 работни дни от датата на подаване на заявлението за издаване на разрешението, и включва индивидуална оценка за индустриалните и фамилните ферми.

Законът за ветеринарномедицинската дейност влиза в сила от днес, 14 февруари 2020 г.

София Белчева, © 2020 Село - Selo.BG

 

 • ЗВМД промени
  07.02.2020 г.
  8410
  Всяко населено място ще има поне един регистриран ветеринарен лекар
  Въвежда се териториален принцип при сключване на договорите с регистрирани ветеринарни лекари за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и...
  Виж повече
 • ветеринарен лекар
  23.11.2019 г.
  38293
  Д-р Мирослав Първанов: В проекта на ЗВМД има абсолютно неприемливи текстове! (ИНТЕРВЮ)
  Законът за ветеринарно-медицинската дейност ( ЗВМД ) преминава през поредната си трансформация. Предложен от Министерството на земеделието, храните и горите с цел да се повишат мерките за биосигурност и да...
  Виж повече
 • проф. Паскал Желязков
  04.11.2019 г.
  106626
  Проф. Паскал Желязков: Има сериозен недостиг на ветеринарни лекари в БАБХ (ИНТЕРВЮ)
  Българската агенция по безопасност на храните изпитва сериозен недостиг на  инспектори по здравеопазване на животните (официални ветеринарни лекари) и е необходимо да се укрепи БАБХ в тази посока. Това...
  Виж повече