Меню

Над 4.3 млрд.лв. субсидии за екологичен подход към земеделието и цифровизация до 2025

Устойчиво земеделие и цифрова свързаност - това са основните акценти във Фонда за модернизиране на земеделието, част от Националният план за възстановяване и устойчивост, който включва общо 57 стратегически направления за инвестиции и 43 реформи.

Бюджета за аграрния сектор е в размер на 4 млрд. 321 млн. 675 000 лв.

По отношение на земеделския сектор се предвижда общо 2% от бюджета на Националния план за възстановяване и устойчивост да отидат в следните сфери:
  1. Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство
  2. Дигитализация на процесите от фермата до трапезата
  3. Биоразнообразие
  4. Ниско-въглеродна икономика

Програмата ще предвижда прилагане на мерки, свързани с:

- изготвяне на анализ на възможностите за нисковъглеродно земеделие и поефективно използване на природните ресурси;
- повишаване на информираността и знанията на земеделските производители за ползите и начините за въвеждане на екологични практики и решения, базирани на природата, възможности за прилагане на принципите на кръговата икономика;
- инвестиции, свързани с опазване на компонентите на околната среда, както и с въвеждане на иновативни производствени и цифрови технологии в работните процеси;
- инвестиции в съоръжения и оборудване за преодоляване на последиците от климатичните промени за аграрния сектор и др.

Очаквани резултати за селското стопанство от изпълнението на реформата: подобрени практики за управление на природните ресурси; нараснал брой земеделски стопани, които успешно са адаптирали своите стопанства за справяне с предизвикателствата на зеления и цифров преход, ограничаване на последиците от изменението на климата върху земеделското производство. Земеделските стопани ще бъдат информирани за ролята си в прехода към кръгова икономика, както и за конкретни методи за преработка на отпадни суровини, намаляване на потреблението на вода и възможности за повторната им употреба.

Основната цел на Фонда е преодоляване на проблемите, които възпрепятстват конкурентоспособността и устойчивостта на аграрния сектор и ускоряване на неговата адаптация към климатичните промени, екологизацията на производството и цифровата трансформация. Фондът предвижда предоставяне на подкрепа на земеделските стопани за реализация на инвестиции, които въвеждат иновативни производствени и цифрови технологии, технологии за производство и организация в селското стопанство, за автоматизиране на работните процеси и други. Фокусът е поставен изцяло върху реализацията на зелени и цифрови инвестиции, които ще позволят адапиране на стопанствата към климатичните промени, екологизация на производствените практики, по-ефективно използване на ресурсите. Конкретните действия, които следва да бъдат предприети за промяна на производствения модел за отговор на новите предизвикателства, свързани със зеления и цифровия преход, обхващат подкрепа за технологична модернизация, въвеждане на иновативни производствени и цифрови технологии и решения в земеделските стопанства, повишаване на енергийната и ресурсната ефективност, подобряване на капацитета на земеделските стопанства за принос към целите на Зелената сделка, инвестиции за преодоляване на последиците за земеделското производство от климатичните промени и т. н. Подкрепата за инвестиции е насочена към всички регистрирани земеделски стопанства. Общият планиран ресурс е 543.6 милиона лева (247.1 милиона лева за сметка на Механизма за възстановяване и устойчивост и 296.5 милиона лева национално съфинансиране, вкл. 247.1 милиона лева частно съфинансиране) с период на изпълнение 2021-2026 г. 

Ще бъде изградена цялостна електронна информационна система в земеделието, чрез която да се постигне: електронизиране на информационните потоци от и за осъществяване на административната дейност; електронизиране на услугите, предоставяни на земеделските стопани, тяхното централизиране и ползването им от бизнеса в хода на изпълнение на задълженията и изискванията в зависимост от вида селскостопанска дейност; интегриране на информационните системи на администрацията и създаване на възможност за автоматизиран обмен на данни между администрацията и земеделските стопани.

Платформата ще осигури единен поток на данните от и към администрацията и земеделските стопани и избягване на ръчното прехвърляне на информация и поддръжка на излишни формати на документи. Системата ще съдържа модули за: употребата на препарати за растителна защита и торове чрез дигитализация на дневниците за тяхната употреба; контрол на употребата на антимикробни ветеринарно медицински продукти чрез определяне на специфични референтни прагове на употреба за антимикробни средства при различни категории и видове продуктивни животни; проследяване „от фермата до трапезата“ – от първичното производство до крайното потребление на принципа на уникален идентификационен код с цел информираност на потребителите и стимулиране производството на качествена и достъпна храна; онлайн обучение, вкл. съдържание на обучителните модули и консултации на земеделски стопани, едновременно с поддържането на информация, свързана със съвременни технологични и екологични решения за отглеждане на основни групи земеделски култури и селскостопански животни по конвенционален и биологичен начин в съответствие с изискванията за устойчиво използване на природните ресурси и адаптиране към климатичните промени. Общият планиран ресурс е 23.9 милиона лева (19.9 милиона лева за сметка на Механизма за възстановяване и устойчивост и 3.9 милиона лева национално съфинансиране) с период на изпълнение 2021-2025 г.

За да се гарантира недопускане на двойно финансиране за един и същ разход по ПРСР и ПВУ, ще се извършва контрол на ниво бенефициент/краен получател. Бенефициент, получил подкрепа за даден тип инвестиция по ПРСР няма са бъде допустим за подпомагане за същия тип инвестиция по ПВУ. Ще бъде направена демаркация на инвестициите, допустими по ПВУ и интервенциите, които ще бъдат включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. В заложените в Стратегическия план интервенции ще се предвиди условие, че бенефициент, получил инвестиционна подкрепа от Фонда, не може да получи подкрепа за същия тип инвестиция по Стратегическия план.