Меню

МЗХ предлага увеличение на бюджета по мярка 4.2 на ПРСР

Бюджетът по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. да се увеличи с почти 75 млн. лв - това е записано в проект на доклад към заповед на Министерството на земеделието и храните, публикуван за обществено обсъждане. 

От документа става ясно, че по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ през 2018 година са постъпили общо 538 проектни предложения, подлежащи на обработка, с общ размер на заявената финансова помощ, възлизащ на 631 690 765.80 лева.

Определеният бюджет по процедурата възлиза на 85 млн. евро или общо 166 243 000 лева, като в тази връзка заявената финансова помощ от страна на потенциалните кандидати надхвърля почти четирикратно разполагаемите средства по приема.

Във връзка с предвидената възможности с цел максимално усвояване на средствата по ПРСР 2014-2020 при оптимално използване на административния капацитет, УО отправи предложение към Комитета за наблюдение за увеличаване на бюджета с допълнителни 38 319 652 евро, равняващи се на 74 945 575.38 лева, се посочва в документа. 

Увеличението на бюджета ще осигури възможност за одобрение на по-голям брой проекти предложения с включени в тях дейности, които се извършват в следните производствени сектори: „Мляко“, „Месо“, „Плодове и зеленчуци“, „Растителни и животински масла и мазнини“, „Технически и медицински култури“, „Производство на фуражи“ и „Гроздова мъст, вино и оцет“.
Предложението за увеличение на бюджета е прието единодушно на заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР, проведено през месец юни. 

Заповедта подлежи на оспорване пред Административен съд София-град в 14-дневен срок от публикуването ѝ.

ПЪЛЕН ТЕКСТ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

ПРИЕМ - МЯРКА 4.2 - УВЕЛИЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТ - ПРСР 4 KB (doc) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА